<< Home
 
     
   

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมถือกำเนิดมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญก่อตั้งโดยบาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ เมื่อปีพุทธศักราช 2428  มุ่งเน้นจัดการศึกษาควบคู่กับคุณธรรมให้แก่เยาวชน โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นที่ต้องการของผู้ปกครองและ ศิษย์เก่าในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก  ทำให้อาคารเรียนมีไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนเห็นความจำเป็นในการจัดให้มีพื้นที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเจษฎาธิการหลุยส์ ชาแนล  (ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม)  ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญในขณะนั้นได้นำเรื่องปรึกษากับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ซึ่งขณะนั้นมี ภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ เป็นอธิการเจ้าคณะฯ  ได้ประชุมพิจารณาถึงความแออัดของโรงเรียนอัสสัมชัญ ดังนั้นในวันที่ 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2508 จึงมีมติให้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้น ณ ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่  164 ซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งได้รับอนุมัติเงินสำหรับดำเนินการครั้งแรกสองล้านบาท เพื่อสร้างอาคารเรียน 1  หลัง  ห้องสุขา 2 แห่ง  และศาลาอเนกประสงค์ 1  หลัง บนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ โดยแบ่งที่ดินมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อสร้างเสร็จทำการย้ายเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มาเท่านั้น ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5-7  ยังคงอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก เช่นเดิม ในระยะแรกโรงเรียน ที่ก่อตั้งขึ้นนี้ใช้ชื่อโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2509  เริ่มให้นักเรียนเข้าเรียนวันแรกเมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2509 มีนักเรียนทั้งหมด 997 คน ครู  27  คน มีอาคารเรียนหลังแรกชื่อ ตึกมาร์ติน  เดอ  ตูรส์  ได้รับการเสกประกอบพิธีทางศาสนาและเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2510  โดยพระอัครสังฆราช ยวง นิตโย  ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ และหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด กระทั่งมาในปีพุทธศักราช 2520 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  ด้านการบริหารงานของโรงเรียน ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม  ดำรงตำแหน่งอธิการดูแลทั้งแผนกประถมและแผนกมัธยม  ดังนั้นท่านจึงมอบหมายให้  ภราดาสุรชัย  สุขชัย  เป็นตัวแทนทำหน้าที่ควบคุมดูแลที่โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม โดยมีมาสเตอร์ประวิทย์   สุจฉายา เป็นครูใหญ่คนแรก การพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนยังคงดำเนินต่อไปในทุกๆ ด้าน กระทั่งสิ้นปีการศึกษา 2514 มาสเตอร์ประวิทย์  สุจฉายา ลาออก ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม จึงแต่งตั้ง มาสเตอร์ประทีป  สุวรรณเสวตร ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่คนต่อมา
ครั้นปีการศึกษา 2516-2521 ภราดาวิจารณ์  ทรงเสี่ยงชัย มาดำรงตำแหน่งอธิการ ท่านได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก มาอยู่รวมกันที่เซนต์หลุยส์  เมื่อปีการศึกษา 2516 และได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 2 อาคาร คือ ตึกเซนต์หลุยส์ มารี และตึกไมเกิ้ล เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ ภราดาชูชาติ ลิปิสุวรรณโชติ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองอธิการ ทำหน้าที่ผู้ดูแลบริหารงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และมอบหมายให้ ภราดาจรัล   อุดมสุข  เป็นผู้ช่วย      
ต่อมาสมัย  ภราดาชุมพล  ดีสุดจิต  ดำรงตำแหน่งอธิการระหว่างปีการศึกษา 2522-2528 เป็นช่วงที่มี การปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่านมอบหมายให้ภราดา   ราชัย เกษมวงศ์ราช ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ ดูแลบริหารงานโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ครั้นปีการศึกษา 2528  เป็นช่วงระยะเวลาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ มีอายุ 100 ปี จึงมีการจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่  15  สิงหาคม พุทธศักราช 2528 โดยกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ มาเป็นองค์ประธานทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ 100 ปี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองครั้งนี้ด้วย
ครั้นปีการศึกษา 2529–2534 ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม มาดำรงตำแหน่งอธิการเป็นสมัยที่ 2 การบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญทั้งแผนกมัธยมและแผนกประถมยังเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติที่กระทำมา โดยมอบหมายให้ ภราดาชูชาติ  ลิปิสุวรรณโชติ  ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ การบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมมี    ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านอย่างรวดเร็ว จนทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2533 รวมทั้งมีการปรับปรุงด้านการเรียนและด้านกิจกรรมต่างๆโดยมีการจัดตั้งวงโยธวาทิตขึ้นที่แผนกประถมในสมัยของภราดาวิริยะ เมื่อปีพุทธศักราช  2531 ส่วนด้านกายภาพขยายพื้นที่ของโรงเรียนเป็น 8 ไร่ และทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ชื่อว่า ตึกพระนางพรหมจารีมารีอา เพื่อรองรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และตึกหิรัญสมโภช ซึ่งเป็นอาคารสำหรับจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  อีกทั้งการก่อสร้างตึกหิรัญสมโภชนี้เพื่อเป็นการเตรียมการสมโภชโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมที่ได้ย้ายจากโรงเรียนอัสสัมชัญมาครบ 25 ปี (อัสสัมชัญแผนกประถมรุ่งโรจน์ หิรัญสมโภช 25 ปี )
ระหว่างปีการศึกษา 2535 - 2540 ภราดาเลอชัย  ลวสุต  ดำรงตำแหน่งอธิการ ท่านได้พัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นเลิศในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ริเริ่มจัดให้มีการสอนภาษาจีนขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยครูผู้สอนเป็นครูจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงกล่าวได้ว่าโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมเป็นโรงเรียนประถมโรงเรียนแรกในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยที่เริ่มมีการสอนภาษาจีนอย่างเป็นทางการ และในขณะนั้นผู้ที่ดูแลบริหารงานโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมคือ  ภราดาเดชาชัย  ศรีพิจารณ์  ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่  ในช่วงสมัยของท่านอธิการเลอชัยได้จัดงาน “เก้ารอบนักษัตรอัสสัมชัญ” ขึ้นในปีพุทธศักราช 2536 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโรงเรียนทั้งแผนกมัธยมและแผนกประถม    โดยทางโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมได้มีพิธีเปิดตึกหิรัญสมโภช  ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช  2536 อีกทั้งในช่วงนี้เป็นยุคการปฏิรูปการศึกษา  การเรียนการสอนจึงควรให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการและมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริง ภราดาเลอชัย  ลวสุต จึงขออนุญาตสร้างอาคารอเนกประสงค์ขึ้นอีก 1 หลัง เป็นอาคารเรียนสูง 6  ชั้น เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียน โดยเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช  2541 
ระหว่างปีการศึกษา 2541-2546 ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย มาดำรงตำแหน่งอธิการ  ได้สานต่อการก่อสร้างอาคาร โดยมอบหมายให้ ภราดาอาจิณ  เต่งตระกูล  ครูใหญ่และ  ภราดาศักดา  สกนธวัฒน์ ดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด  การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช  2543 ชื่อว่า ตึกอัสสัมชัญ 2000 อาคารหลังนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2543 สำหรับด้านการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ดังนั้นในปีพุทธศักราช 2542 จึงได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาการ (Discovery Learning Centre) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ขึ้น ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน ผลจากการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทำให้ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2543 ต่อมาในปีการศึกษา 2544  ภราดาอรุณ  เมธเศรษฐ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ปีการศึกษา 2545  ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย  เล็งเห็นว่านักเรียนอัสสัมชัญควรมีทางเลือกในการเรียนรู้มากขึ้น  อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้สื่อสารในยุคโลกไร้พรมแดนได้อย่างมั่นใจ  ท่านจึงได้ริเริ่มเปิดโครงการ English  Program ขึ้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 คู่ขนานกัน 
ครั้นปีการศึกษา 2547-2555   ภราดา ดร.อานันท์  ปรีชาวุฒิ  มาดำรงตำแหน่งอธิการ การบริหารงานในช่วงระยะเวลานี้มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นสถาบันการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารโรงเรียน (School Management) ด้านคุณภาพการศึกษา (Quality Education) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร (Personnel Management) ด้านการให้ความสำคัญกับตัวผู้เรียน (Student Oriented) และด้านความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง (Parental Emphasis)
ปีการศึกษา 2556   ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ในปีการศึกษานี้ได้เกิด     การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 ทำให้โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จำเป็นต้องแยกการบริหารจัดการจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก โดยได้รับการอนุมัติตราสารจัดตั้ง      นิติบุคคลจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  25  ธันวาคม พุทธศักราช 2556 ในด้านการบริหารจัดการศึกษา ผู้อำนวยการมีนโยบายการพัฒนาที่มุ่งเน้น “คุณภาพและคุณธรรม” เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งครบ คือ พัฒนาร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์  โดยจัดทำเว็บไซต์  ACP E - Learning  ในด้านการบริหารจัดการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสารสนเทศผ่านระบบ SWIS (School Web-based Information System) และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ บริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล และก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  ในด้านการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีนโยบายส่งเสริมให้โรงเรียนมุ่งไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  อันประกอบด้วย การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ  ทัศนคติ ค่านิยม ความตระหนักรู้  จิตสำนึกและพฤติกรรมในการเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ลำดับอธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  

1. ภราดาวิริยะ
2. ภราดาวิจารณ์
3. ภราดาชุมพล
4. ภราดาวิริยะ
5. ภราดาเลอชัย
6. ภราดาสุรสิทธิ์
7. ภราดา ดร.อานันท์
8. ภราดา ดร.ศักดา

ฉันทวโรดม
ทรงเสี่ยงชัย
ดีสุดจิต
ฉันทวโรดม
ลวสุต
สุขชัย
ปรีชาวุฒิ
สกนธวัฒน์
ปีการศึกษา 2509 - 2515
ปีการศึกษา 2516 - 2521
ปีการศึกษา 2522 - 2528
ปีการศึกษา 2529 - 2534
ปีการศึกษา 2535 - 2540
ปีการศึกษา 2541 - 2546
ปีการศึกษา 2547 - 2555
ปีการศึกษา 2555 - ปัจจุบัน
ลำดับครูใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  
1. นายประวิทย์
2. นายประทีป
3. ภราดาราชัย
4. ภราดาชูชาติ
5. ภราดาเดชาชัย
6. ภราดาอาจิณ
7. ภราดาอรุณ
สุจฉายา
สุวรรณเสวตร
เกษมวงศ์ราช
ลิปิสุวรรณโชติ
ศรีพิจารณ์
เต่งตระกุล
เมธเศรษฐ
ปีการศึกษา 2509 - 2514
ปีการศึกษา 2515 - 2529
ปีการศึกษา 2530 - 2531
ปีการศึกษา 2532
ปีการศึกษา 2533 - 2539
ปีการศึกษา 2540 - 2543
ปีการศึกษา 2544 - 2550
หลังจากปีการศึกษา 2550 ไม่มีตำแหน่งครูใหญ่อีกต่อไป เนื่องจากเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2550
รายชื่อภราดาที่เคยบริหารงานโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  
1. ภราดาวิริยะ
2. ภราดาสุรชัย
3. ภราดาวันชัย
4. ภราดาอัลเบิร์ต
5. ภราดาพิชิต
6. ภราดาสมศักดิ์
7. ภราดาไพฑูรย์
8. ภราดาพินิจ
9. ภราดาวิจารณ์
10. ภราดาชูชาติ
11. ภราดาชุมพล
12. ภราดาดำรง
13. ภราดาจรัล
14. ภราดาราชัย
15. ภราดาจำรูญ
16. ภราดาพรเทพ
17. ภราดาอาทิพย์
18. ภราดาไชยณรงค์
19. ภราดาวิชิต
20. ภราดาเดชาชัย
21. ภราดาสมพร
22. ภราดาศักดา
23. ภราดาธวัช
24. ภราดาวิหาร
25. ภราดาอาจิณ
26. ภราดาอรุณ
27. ภราดา ดร.อานันท์
28. ภราดาวีรยุทธ
29. ภราดาอาวุธ
30. ภราดามณฑล
31. ภราดาทักษบุตร
32. ภราดาพิสูตร
33. ภราดาทินกร
34. ภราดานนทชา
ฉันทวโรดม
สุขชัย
สัจจาธรรม
เบิร์น
พิทักษ์
ผิวเกลี้ยง
มั่นใจ
ศรีประมงค์
ทรงเสี่ยงชัย
ลิปิสุวรรณโชติ
ดีสุดจิต
เลาหบุตร
อุดมสุข
เกษมวงศ์ราช
สุขีวัฒน์
นามกร
สอนสุจิตรา
ฮวดศิริ
สุทธินนท์
ศรีพิจารณ์
คงวิมล
สกนธวัฒน์
เชาวน์ดี
ศรีหาผล
เต่งตระกูล
เมธเศรษฐ
ปรีชาวุฒิ
บุญพราหมณ์
ศิลาเกษ
ประทุมราช
ไกรประสิทธิ์
วาปีโส
บุญสว่าง
ศรีวิไล
ปีการศึกษา 2509 - 2515, 2529 - 2534
ปีการศึกษา 2509
ปีการศึกษา 2510
ปีการศึกษา 2513
ปีการศึกษา 2514 - 2515
ปีการศึกษา 2514
ปีการศึกษา 2514 - 2518
ปีการศึกษา 2516 - 2518
ปีการศึกษา 2516 - 2521
ปีการศึกษา 2519 - 2523, 2531 - 2532
ปีการศึกษา 2522 - 2528
ปีการศึกษา 2522 - 2523
ปีการศึกษา 2524 - 2529
ปีการศึกษา 2524 - 2531
ปีการศึกษา 2529
ปีการศึกษา 2531
ปีการศึกษา 2532 - 2533
ปีการศึกษา 2532 - 2533
ปีการศึกษา 2533
ปีการศึกษา 2533 - 2539
ปีการศึกษา 2534 - 2537
ปีการศึกษา 2534, 2539 - 2543, 2553 - ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2538
ปีการศึกษา 2538
ปีการศึกษา 2540 - 2543
ปีการศึกษา 2544 - 2552
ปีการศึกษา 2547 - 2555
ปีการศึกษา 2544 - 2546
ปีการศึกษา 2547 - 2548
ปีการศึกษา 2549
ปีการศึกษา 2549 - 2552
ปีการศึกษา 2550 - 2555
ปีการศึกษา 2552 - 2554
ปีการศึกษา 2556 - ปัจจุบัน
 
 
     
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
นักเรียนอัสสัมชัญเป็นผู้มีคุณธรรม และคุณภาพมาตรฐานสากล
พันธกิจ (Missions)
1. จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2. พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย (Goals)
1. นักเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. นักเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมมีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3. ครูอัสสัมชัญแผนกประถม มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
5. โรงเรียนบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านการศึกษาระดับประเทศ
 
 
 
 
     
 
 

ความหมายของตราโรงเรียนอัสสัมชัญ
        ตราโล่ คือ เครื่องป้องกันศาสตราวุธทั้งปวง มีลักษณะเป็นโล่ พื้นสีแดงคาดสีขาวตรงกลาง มีตัวอักษร AC สีน้ำเงินไขว้กันอยู่กลางโล่ และสีที่ปรากฏบนโล่ยังเตือนใจให้รำลึกถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่คนไทยทุกคนสามารถพลีชีพให้ได้
        AC ย่อมาจาก ASSUMPTION COLLEGE

ธงประจำโรงเรียน
ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4 x 6 ส่วน มีสีพื้นแบ่งเป็นสามแถบเท่ากันตามแนวนอน เป็นสีประจำโรงเรียน โดยสีแดงอยู่แถบบนและล่าง สีขาวอยู่แถบกลาง และมีตัวอักษร AC สีน้ำเงินไขว้อยู่กลางผืนธง

สีประจำโรงเรียน
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญในการต่อสู้อุปสรรคต่างๆ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์