<< Home
 
 

ที่มาของอัสสัมชัญสาส์น

อัสสัมชัญสาส์น ถือกำเนิด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมไทย ในสมัยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (หลุยส์ ชาแนล) ดำรงตำแหน่งอธิการ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรม ตลอดจนความรู้ด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับสยามประเทศของเรา เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนี้ และเพื่อนนักเรียนทั่ว ๆ ไป ได้สนใจ ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าในมรดก ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้พากเพียรสร้างสมไว้ ส่งเสริมการเรียนและการอ่านหนังสือไทย โดยเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงความรู้และความสามารถในด้านการประพันธ์ เป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับครู

(ที่มา : วารสารอัสสัมชัญสาส์น ฉบับที่ 1 ปีที่ 1, 10 พฤศจิกายน 2512)