สารจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 1/2562
สวัสดี คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่รักทุกคน

บราเดอร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ ณโรงเรียนแห่งนี้อีกครั้ง บราเดอร์มีความตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาโรงเรียนของเราไปพร้อมๆกับคณะครู และผู้ปกครองทุกท่าน ให้มีความเจริญ ก้าวหน้า ยั่งยืน และได้มาตรฐานสากล

โรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการ การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการส่งเสริมการจัดการศึกษาผ่านกระบวนการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน ดนตรี กีฬา การงานพื้นฐานอาชีพ ส่งเสริมการใช้ IT ที่ทันสมัย อันเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดี รักการเรียนรู้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลและโลกในอนาคต ตลอดจนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะปีการศึกษา 2562 นี้ ได้เปิดแผนการเรียน Chinese English Program (CEP) เพื่อรองรับนักเรียนที่มีความสนใจด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นพิเศษ โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ให้ความรักและดูแลเอาใจใส่บุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งผลให้บุตรหลานทุกคนที่มาเข้าเรียนโรงเรียนแห่งนี้ มีความสุขกับการมาเรียนและสนุกสนานกับการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความเป็นผู้นำ ควบคู่กับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา มีลักษณะนิสัยและคุณธรรมพื้นฐานที่เป็นความดีงาม เช่น ความมีวินัย ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ฯลฯ ตลอดจนปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคมอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้โรงเรียนได้เปิดช่องทางการให้ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง หลายช่องทาง อาทิ หนังสือวารสาร เว็ปไซด์ของโรงเรียน สมุดจดการบ้าน เป็นต้น หากมีข้อเสนอ จะแนะนำโรงเรียนในทางสร้างสรรค์ ผู้ปกครองสามารถสื่อสารผ่าน สมุดจดการบ้าน กลุ่มไลน์ห้อง หรือผ่านคณะกรรมการระดับชั้น โรงเรียนยินดีรับฟังข้อเสนอแนะในทุกๆด้าน เพื่อนำมาพิจารณา ปรับปรุงเพิ่มเติม ให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากคุณครู ท่านผู้ปกครอง ในการดูแลและร่วมพัฒนานักเรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง ของครอบครัว โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ในนามของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้โรงเรียน ได้ดูแลบุตรหลานของท่าน และท้ายที่สุดนี้ ขอพระพรจากพระเยซูเจ้าและแม่พระอัสสัมชัญ โดยอาศัยคำวิงวอนของท่านนักบุญหลุยส์มารี ทรงอวยพรให้ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน มีความสุข ประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไป

ด้วยความปรารถนาดี
( ภราดา ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม