<< Home
       
 
มิสฌลนัญ ธราพร
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ม.วิชัย เสถียรวัชร
กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มิสธนิกานต์ กิตติเจริญพจน์
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์
ตอน แสง
     
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์
ตอน อุณหภูมิ