Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ประกาศโรงเรียน ปีการศึกษา

เลขที่       ประกาศ แผนงาน/โครงการ ดู
19/2560    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2561    83 คน
18/2560    การจ่ายเงินโบนัสให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ตามประกาศมูลนิธิฯ ที่ 5/2552 ข้อ 10. แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาในการให้โบนัส หรือเงินเดือนเดือนที่ 13    154 คน
17/2560    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนมกราคม 2561    103 คน
14/2560    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนธันวาคม 2560    96 คน
13/2560    การจ่ายเงินโบนัสให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ตามประกาศมูลนิธิฯ ที่ 5/2552 ข้อ 10. แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาในการให้โบนัส หรือเงินเดือนเดือนที่ 13    149 คน
12/2560    รับสมัครครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ณ ประเทศภูฏาน    70 คน
11/2560    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนพฤศจิกายน 2560    103 คน
10/2560    การแต่งกายครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560    93 คน
9/2560    ประกาศ – เวลาและการทำงาน การสอบและหลังการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560    184 คน
8/2560    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนกันยายน 2560    121 คน
7/2560    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนสิงหาคม 2560    104 คน
6/2560    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนกรกฎาคม 2560    114 คน
4/2560    การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2560    112 คน
3/2560    รับสมัครคณะกรรมการดำเนินงาน MOU กับ Scots College ประเทศนิวซีแลนด์    81 คน
2/2560    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนมิถุนายน 2560    149 คน
1/2560    กำหนดการสัมมนาเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2560    427 คน