Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ประกาศโรงเรียน ปีการศึกษา

เลขที่       ประกาศ แผนงาน/โครงการ ดู
19/2561    ตารางกิจกรรมครูวันศุกร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2562    69 คน
18/2561    เปลี่ยนแปลงตารางกิจกรรมครูวันศุกร์ เดือน มกราคม 2562    67 คน
16/2561    ตารางกิจกรรมครูวันศุกร์ เดือน มกราคม 2562    97 คน
15/2561    ตารางกิจกรรมครูวันศุกร์ เดือน ธันวาคม 2561    135 คน
14/2561    การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 3 มาตรฐาน ) ฉบับปรับปรุง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2561    77 คน
12/2561    แนวปฏิบัติการใช้งานระบบเครื่องพิมพ์ระบบเครือข่าย (Konica Network Printer)    69 คน
11/2561    ตารางกิจกรรมครูวันศุกร์ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน    112 คน
10/2561    ตารางกิจกรรมครูวันศุกร์ เดือนกันยายน    173 คน
9/2561    การเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สัมมนาเชิงปฏิบัติการครู บุคลากร อายุงาน 0-5 ปี    156 คน
8/2561    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนสิงหาคม    201 คน
7/2561    การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 มาตรฐาน เดิม)    149 คน
6/2561    การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2561    161 คน
5/2561    การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 4 มาตรฐาน ) โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2561    157 คน
4/2561    เปลี่ยนแปลงตารางกิจกรรมวันศุกร์    223 คน
3/2561    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนกรกฎาคม    219 คน
1/2561    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนมิถุนายน    247 คน