Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ประกาศโรงเรียน ปีการศึกษา

เลขที่       ประกาศ แผนงาน/โครงการ ดู
10/2561    ตารางกิจกรรมครูวันศุกร์ เดือนกันยายน    66 คน
9/2561    การเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สัมมนาเชิงปฏิบัติการครู บุคลากร อายุงาน 0-5 ปี    67 คน
8/2561    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนสิงหาคม    117 คน
7/2561    การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 มาตรฐาน เดิม)    68 คน
6/2561    การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2561    66 คน
5/2561    การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 4 มาตรฐาน ) โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2561    72 คน
4/2561    เปลี่ยนแปลงตารางกิจกรรมวันศุกร์    134 คน
3/2561    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนกรกฎาคม    134 คน
1/2561    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนมิถุนายน    155 คน