Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ประกาศโรงเรียน ปีการศึกษา

เลขที่       ประกาศ แผนงาน/โครงการ ดู
14/2560    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนธันวาคม 2560    28 คน
13/2560    การจ่ายเงินโบนัสให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ตามประกาศมูลนิธิฯ ที่ 5/2552 ข้อ 10. แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาในการให้โบนัส หรือเงินเดือนเดือนที่ 13    32 คน
12/2560    รับสมัครครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ณ ประเทศภูฏาน    28 คน
11/2560    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนพฤศจิกายน 2560    53 คน
10/2560    การแต่งกายครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560    33 คน
9/2560    ประกาศ – เวลาและการทำงาน การสอบและหลังการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560    103 คน
8/2560    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนกันยายน 2560    93 คน
7/2560    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนสิงหาคม 2560    79 คน
6/2560    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนกรกฎาคม 2560    88 คน
4/2560    การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2560    69 คน
3/2560    รับสมัครคณะกรรมการดำเนินงาน MOU กับ Scots College ประเทศนิวซีแลนด์    48 คน
2/2560    ตารางกิจกรรมของครูในวันศุกร์ เดือนมิถุนายน 2560    116 คน
1/2560    กำหนดการสัมมนาเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2560    355 คน