[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

“ธนาคารไทยพาณิชย์” จับมือ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป” เพิ่มช่องทางการเข้าถึง “บริการธนาคาร” ผ่าน “SCB Service” รับจ่ายบิล กว่า 2 พันรายการ ที่จุดให้บริการ M Bill Pay ทั่วประเทศ

“ธนาคารไทยพาณิชย์” จับมือ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป” เพิ่มช่องทางการเข้าถึง “บริการธนาคาร” ผ่าน “SCB Service” รับจ่ายบิล กว่า 2 พันรายการ ที่จุดให้บริการ M Bill Pay ทั่วประเทศ


โดย: มิส  อัญชลี    พุกจีน
งาน: งานการเงินและบัญชี
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 110 ครั้ง