Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บรรยากาศ "การประชุมคุณครระดับชั้น ป.3 ครั้งที่ 6"
 

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.25 -11.15 น.  งานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียนได้มอบหมายให้  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประชุมคุณครูใน ระดับชั้น  ซึ่งเป็นครั้งที่ 6ณ ห้องเรียน ป.3/5 โดยมิสธิติยา ใจชื่น หัวหน้าระดับชั้นประถมปีที่ 3 โดยได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และรายละเอียดของการทัศนศึกษา รวมถึงการจัดเตรียมกิจกรรมโบว์ลิ่งที่จะถึงนี้

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ปนัดดา    เศรษฐกุลวรา
มาสเตอร์  วงศกร    ธีรภัทรวรกุล
มาสเตอร์  ชัชวาลย์    พูลสุข
มิส  วารุณี    ดำรงค์ชัยธนา
มิส  นันท์นิชา    นิธิวงศ์กุลภัทร
มิส  นัยน์รัตน์    สันตะนาโท
มิส  อรอนงค์    วิริยะไกรกุล
มิส  ปุณณภา    แสนเขื่อน
มิส  ธนิดา    รักศิลป์
มาสเตอร์  เทพพิทักษ์    ล่ำฮวด
มิส  ศศิพิมพ์    นิตโย
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มิส  อรทัย    น้อยญาโณ
มิส  อัญชลี    วงศ์ชัยสุริยะ
มิส  อภิฤดี    ใจประเสริฐ
มาสเตอร์  นที    ครองยุติ
มาสเตอร์  สมบัติ    บางอ้น
มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว
มิส  ชนัญญา    รัตนนิตย์
มิส  รวินันท์    ฤทัยปิติเสรีวงศ์
มิส  ธิติยา    ใจชื่น
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 83 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.3

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน