Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 15.00น.  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.พงษ์ลิขิต  เพชรผล และนิสิต นางสาวช่อม่วง  ม่วงทอง นิสิตปริญญาเอก และ นางสาวชัญญา  บุญเจริญ  นิสิตปริญญาโท ที่มารายงานตัวเพื่อเขาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม โดยทางโรงเรียนจะให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลา 4 ปี  ซึ่งเป็นประโยชน์ของทางนิสิตนักศึกษาเป็นอย่างดี  ระยะเวลาที่นิสิตทั้งสองจะมาฝึกปฏิบัติงาน คือ วันที่ 21 มิถุนายน - 8 สิงหาคม 2562 ในวันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ ทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 60 ชั่วโมง

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ปิยะนุช    ยุตยาจาร
มิส  จิราวรรณ    เกิดผล
มาสเตอร์  ดำรงศักดิ์    วิเชียรดิลก
มิส  นิศารัตน์    คงสวัสดิ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 126 ครั้ง จาก การบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน