Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คณะกรรมการครูพุทธศาสนา
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 -16.30 น. คณะกรรมการครูพุทธศาสนา ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยจะมีกำหนดการในวันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดลุ่มเจริญศรัทธา แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 น. ประชุม ณ ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ ตึกอัสสัมชัญ 2000 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  เฉลิมพล    เวทยานนท์
มิส  ดวงเนตร    เวทยานนท์
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว
มาสเตอร์  ชาญสิทธิ์    วงศ์เสงี่ยม
มาสเตอร์  นนทวุฒิ    กิตติวโยธิน
มาสเตอร์  ดำรงศักดิ์    วิเชียรดิลก
มาสเตอร์  ดำรงค์    คงสวัสดิ์
มิส  อภัสนันท์    จิระโชตินทีกานต์
มิส  บุญตา    สหวงศ์เจริญ
มิส  วชิรา    วงศ์พันธุ์
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา
มิส  พัชรินทร์    นุสพรรณ์
มาสเตอร์  ก้องเกียรติ    ขำแจ้ง
มิส  สุดาพร    อุมาภิรมย์
มิส  สุธีรา    จตุราวิชานันท์
มิส  สุกัญญา    วิเชียรดิลก
มิส  สุธีรา    จตุราวิชานันท์
มิส  ดวงเนตร    เวทยานนท์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 80 ครั้ง จาก งานอภิบาล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน