Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562
 

     ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 - วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งานลูกเสือ  ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้มีการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ระดับชั้นประถมศีกษาปีที่ 4 - 6 โดยฝึกอบรมให้มีความรับผิดชอบเป็นพี่ดูแลน้อง น้องเชื่อฟังพี่ อยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนอย่างปลอดภัยและนำประสบการณ์ ทักษะชีวิต ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้นำและผู้ตามอย่างมีประสิทธิ์ภาพ ณ  ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  รุจ    คเนจร ณ อยุธยา
มาสเตอร์  กำพล    ศรีขจรจิต
มาสเตอร์  บัญชา    บุญเจริญ
มาสเตอร์  ชยกรณัฏฐ์    ทับทิมศรี
มิส  ดุสิตา    จงจอหอ
มาสเตอร์  สิรภพ    รัตนจตุภัทร
มิส  อรพรรณ    นรมาศ
มิส  รวินันท์    ฤทัยปิติเสรีวงศ์
มาสเตอร์  วิชัย    เสถียรวัชร
มิส  ลัคนาวรรณ    จันทร์เจริญ
มิส  นิภา    ผินกลับ
มาสเตอร์  จิรพงศ์    กรอบแก้ว
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มิส  กิ่งเพชร    เล็กพุ่ม
มิส  เพชรรัตน์    ชมจันทร์
มิส  ศุภกร    พันละภา
มาสเตอร์  ชาญชัย    ผ่านเสนา
มิส  รองเรือง    อินไสย
มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
มาสเตอร์  กำพล    ศรีขจรจิต ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 67 ครั้ง จาก งานลูกเสือ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน