Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 เดือน กรกฎาคม 2562
 

รายการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนเรียนเสริมวันเสาร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

 ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  สุดาพร    อุมาภิรมย์
มิส  พนัสนันท์    แจ่มมี
มิส  พนัสนันท์    แจ่มมี ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 169 ครั้ง จาก งานโภชนาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน