Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมนักเรียนประจำเดือนมิถุนายน
 

ประชุมนักเรียนประจำเดือนมิถุนายน

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 8.00 - 8.30 น. งานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดการประชุม โดยมอบหมายให้ มาสเตอร์มีศักดิ์ พิมพ์แก้ว หัวหน้าระดับชั้น ป.4 และ มิสจิตตพร สุขเกษม ทำการประชุมนักเรียนประจำเดือนมิถุนายน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน โดยได้จัดการประชุม ณ ใต้ตึกมาร์ติน เดอ ตูรส์

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  รุจิราพร    หงษ์ทอง
มิส  ชนิดา    สรรคประศาสน์
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา
มิส  จรรยา    พลเสน
มาสเตอร์  นริศร    วงศ์ปัตษา
มาสเตอร์  ชยกรณัฏฐ์    ทับทิมศรี
มิส  พัชรินทร์    นุสพรรณ์
มิส  ผกา    ตรงการดี
มิส  ธิติยา    ใจชื่น
มาสเตอร์  สุชาติ    ลลิตวิภาส
มิส  ณัทปภาอร    มหานิล
มาสเตอร์  มีศักดิ์    พิมพ์แก้ว
มิส  วิลาวรรณ    พุทธอารีวัฒน์
มิส  ชุติมา    ภาคกาย
มิส  จิตตพร    สุขเกษม
มาสเตอร์  จิรพงศ์    กรอบแก้ว
มิส  อรพรรณ    นรมาศ
มิส  มิสเพชรัชดา    รอดคุ้ม
มิส  สุขวีณา    อุ้ยเพ็ชร
มาสเตอร์  สุชาติ    ลลิตวิภาส ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 68 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.4

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน