Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมนักเรียนระดับชั้น ป.5 เดือนพฤษภาคม 2562
 

ประชุมนักเรียนประจำเดือนมิถุนายน

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 8.00 - 8.30 น. งานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดการประชุม โดยมอบหมายให้ มาสเตอร์วัฒนา เอี่ยวเซ็ง หัวหน้าระดับชั้น ป.5 และ มาสเตอร์วิชัย เสถียรวัชร ทำการประชุมนักเรียนประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน โดยได้จัดการประชุม ณ ใต้ตึกพระนางฯ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  เพชรรัตน์    ชมจันทร์
มาสเตอร์  วัฒนา    เอี่ยวเส็ง
มาสเตอร์  ก้องเกียรติ    ขำแจ้ง
มิส  ขนิษฐา    สินธวิชัย
มิส  ภาคิณี    เผือกพูลผล
มิส  บังอร    รุ่งอรุณ
มิส  สุธาทิพ    วงษ์บุญมา
มิส  นฤทัย    พิมพ์แก้ว
มิส  สุธีรา    จตุราวิชานันท์
มิส  ดุษฎี    รู้วิวัฒนพงษ์
มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ศรีพัฒนะพิพัฒน์
มิส  พรพรรณ    อัตตะนันทน์
มาสเตอร์  วิชัย    เสถียรวัชร
มาสเตอร์  จิรโรจน์    จิรธรรมวศิน
มิส  กิ่งเพชร    เล็กพุ่ม
มิส  พรพรรณ    อัตตะนันทน์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 86 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.5

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน