Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมครูระดับชั้น ป.5
 

วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 มาสเตอร์วัฒนา  เอี่ยวเส็ง หัวหน้าระดับชั้น ป.5 และคุณครูเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆก่อนเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  เพชรรัตน์    ชมจันทร์
มาสเตอร์  วัฒนา    เอี่ยวเส็ง
มาสเตอร์  ก้องเกียรติ    ขำแจ้ง
มิส  ขนิษฐา    สินธวิชัย
มิส  ภาคิณี    เผือกพูลผล
มิส  บังอร    รุ่งอรุณ
มิส  สุธาทิพ    วงษ์บุญมา
มิส  นฤทัย    พิมพ์แก้ว
มิส  สุธีรา    จตุราวิชานันท์
มิส  ดุษฎี    รู้วิวัฒนพงษ์
มิส  เกศแก้ว    เพ็งพริ้ง
มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ศรีพัฒนะพิพัฒน์
มิส  พรพรรณ    อัตตะนันทน์
มาสเตอร์  วิชัย    เสถียรวัชร
มาสเตอร์  จิรโรจน์    จิรธรรมวศิน
มิส  กิ่งเพชร    เล็กพุ่ม
มิส  พรพรรณ    อัตตะนันทน์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 84 ครั้ง จาก กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน