Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บรรยากาศ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 1/2562"
 

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 – อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562  งานอภิบาล  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ได้มอบหมายให้ ม.แสงประทีป วงษ์บุญมา  มิสสุธาทิพย์  วงษ์บุญมา  และมิสโสภิต  จันทร์ชลอ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562  ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โดยมีวาระการสัมมนาคือ การสรุปผลการดำเนินงานค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20     การสรุปผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ งานอภิบาลปี 2561  การวางแผนการดำเนินงานค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  และให้เตรียมวางแผนการดำเนินงาน/โครงการ งานอภิบาลปี 2562   จากนั้นได้ร่วมกันสัมผัสชีวิตกลุ่มของงานอภิบาลโรงเรียนในเครือฯ ในการแนะนำ  พัฒนา  ปรับปรุง และนำไปปรับใช้ในงานอภิบาลของแต่ละโรงเรียนต่อไป

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา
มิส  สุธาทิพ    วงษ์บุญมา
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
            สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562    ( อัลบั้ม 5511 วันที่ 2 ก.ค. 2562)
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 109 ครั้ง จาก งานอภิบาล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน