Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6
 

1. อบรมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  

 วันพุธที่  3  กรกฎาคม  2562  เวลา 8.00-8.30 น. ใต้ตึกพระนางฯ

 มิสธณิกานต์ กิตติเจริญพจน์  หัวหน้าระดับชั้นป.6   ได้มอบหมายให้ มิสดารณี ไทยประเสริฐ

อบรมนักเรียนในระดับชั้นในหัวข้อเรื่อง

1. การเตรียมตัวก่อนสอบ, เตรียมความพร้อมสอบ เช่น  อุปกรณ์การสอบ, เครื่องเขียน ฯลฯ

2. ความเป็นระเบียบวินัย การใช้คำพูด

3. เรื่องอื่น ๆ

****************************

2. ประชุมครูในระดับชั้น ป.6

วันพุธที่  3  กรกฎาคม  2562  เวลา 8.00-8.30 น. ณ ห้องป.6/5

 มิสธณิกานต์ กิตติเจริญพจน์  หัวหน้าระดับชั้นป.6   ได้ประชุมครูในระดับชั้น

ในหัวข้อเรื่อง

1.การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2562

2.เรื่อง โบว์ลิ่ง

3.เรื่องกีฬาสีประจำปี 2562

4.เรื่องอื่น ๆ

***********************************

 

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  รุจ    คเนจร ณ อยุธยา
มิส  กาญจนา    ศรีสังวาลย์
มิส  สุทธิรัตน์    เลิศจตุรวิทย์
มิส  สุภาวดี    คำฝึกฝน
มิส  ปิยะรัตน์    จันทรชัยสกุล
มิส  ดารณี    ไทยประเสริฐ
มิส  ศิริรัตน์    เดชอัศวกุล
มิส  สุกัญญา    วิเชียรดิลก
มิส  วิไลลักษณ์    ขาวพรหม
มาสเตอร์  กำพล    ศรีขจรจิต
มาสเตอร์  สมเจตน์    สุขศาลา
มิส  รุจี    ขาวพรหม
มิส  วันดี    จูเปี่ยม
มิส  ธณิกานต์    กิตติเจริญพจน์
มิส  ประภัสสร    บางอ้น
มิส  วีรวรรณ    แกสมาน
มิส  สุมลรัตน์    เต๋งมณีวิวัฒน์
มิส  ศุภกร    พันละภา
มิส  วิมล    กาญจนอารีรัตน์
มิส  ศิริรัตน์    เดชอัศวกุล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 161 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน