Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บรรยากาศ "การประชุมคุณครูระดับชั้น ป.3 ครั้งที่ 7"
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.10 -09.00 น.  งานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียนได้มอบหมายให้  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประชุมคุณครูใน ระดับชั้น  ซึ่งเป็นครั้งที่  7   ณ ห้องเรียน ป.3/5 โดยมิสธิติยา ใจชื่น หัวหน้าระดับชั้นประถมปีที่ 3 โดยได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการรวบรวมทีมโบว์ลิ่ง การประชาสัมพันธ์  การส่งรายชื่อทีมของเด็กๆ และ ผู้ปกครอง การรวบรวมรายชื่อกรรมการห้องและตรวจสอบให้ถูกต้อง รวมถึงให้เน้นย้ำเด็กๆ  ในการทบทวนและเตรียมตัวสอบอย่างดี

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  สมบัติ    บางอ้น
มาสเตอร์  นที    ครองยุติ
มิส  อภิฤดี    ใจประเสริฐ
มิส  อัญชลี    วงศ์ชัยสุริยะ
มิส  อรทัย    น้อยญาโณ
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มิส  ศศิพิมพ์    นิตโย
มาสเตอร์  เทพพิทักษ์    ล่ำฮวด
มิส  ธนิดา    รักศิลป์
มิส  ปุณณภา    แสนเขื่อน
มิส  อรอนงค์    วิริยะไกรกุล
มิส  นัยน์รัตน์    สันตะนาโท
มิส  นันท์นิชา    นิธิวงศ์กุลภัทร
มิส  วารุณี    ดำรงค์ชัยธนา
มาสเตอร์  ชัชวาลย์    พูลสุข
มาสเตอร์  วงศกร    ธีรภัทรวรกุล
มิส  ปนัดดา    เศรษฐกุลวรา
มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว
มิส  ชนัญญา    รัตนนิตย์
มิส  รวินันท์    ฤทัยปิติเสรีวงศ์
มิส  ธิติยา    ใจชื่น
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 129 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.3

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน