Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 4 / 62
 

ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 4 / 62 เวลา 8.00-8.30 น. ณ ห้อง 2/1 ชั้น 3 ตึกเซนต์หลุยส์ อบรมโดยหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มิสวราภรณ์  ทับทิม เรื่องที่แจ้งให้ทราบมีดังนี้

1.สรุปทีมโบว์ลิ่งของระดับชั้นป.2 รวม 123 ทีม

2.สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/62 วันที่ 8 และ 10 ก.ค. ป.1, ป.3, ป.5 สอบ

                                              วันที่ 9 และ 11 ก.ค. ป.2, ป.4 ,.ป.6 สอบ

3. วันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. ประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ มัธยมบางรัก เวลา 13.00-16.00

4.วันจันทร์ที่ 15 ก.ค. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

5.วันอังคารที่ 16 ก.ค. หยุดวันอาสาฬหบูชา  และ วันพุธที่ 17  ก.ค. หยุดวันเข้าพรรษา

6. วันอังคารที่ 23 ก.ค. กิจกรรมรักกันฉันท์พี่น้อง ป.2 กับ ป.4

7. การแข่งขันกีฬาของระดับชั้น ป.2 มี 3 รายการ คือ วิ่งเปี้ยว ฟุตซอล และ ชักเย่อ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0068 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นิสารัตน์    ตรีโรจน์อนันต์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0073 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ปิยนุช    เจริญยัง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0076 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการฝ่ายพุทธ   Array
มิส  วชิรา    วงศ์พันธุ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0100 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  รวินันท์    ฤทัยปิติเสรีวงศ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0103 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ทิวา    มานิตขจรกิจ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0113 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ชลิดา    สังขรัตน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0126 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  สุกัญญา    ศุขวิทย์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0153 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เพ็ญพิมล    ธีระเชาวพัฒน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0162 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ดุสิตา    จงจอหอ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0174 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุนิสา    รักเผ่าพงศ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0183 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สุขสันต์    จันทร์ทน
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0227 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วราภรณ์    ทับทิม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0269 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
Admin (หลักสูตรสถานศึกษา)   Array
มิส  นิภา    ผินกลับ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0403 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สาทิตย์    ถาวรสาลี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0539 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  ภิญญลักษณ์    ปฐมศิริวรารัฐ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0398 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  รัชดาวัลย์    ศรีวรกุล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0059 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สุชาติ    วิบูลศิลป์โสภณ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0070 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  รัตนา    คอมแพงจันทร์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0190 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เบญจมาศ    มวลทอง
มิส  นิภา    ผินกลับ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 177 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.2

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน