Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 4 / 62
 

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 อบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 4 / 62 เวลา 8.00-8.30 น. ณ ใต้ตึกเซนต์หลุยส์ อบรมโดยมิสชลิดา  สังขรัตน์ ในหัวข้อเรื่อง การใช้ห้องสมุด และความวิริยะอุตสาหะ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0113 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ชลิดา    สังขรัตน์
มิส  นิภา    ผินกลับ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 155 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.2

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน