Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมครู ป.1 ประจำเดือนกรกฎาคม เทอม 1 2562
 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 มิสกฤษณา หัวหน้าระดับชั้น ป.1 ได้ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการคุมสอบของคุณครู การแข่งขันกีฬาสีของนักเรียน การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล การไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.1 กิจกรรมสร้างสรรค์ การเล่นของนักเรียน การแต่งชุดลูกเสือ การวิ่งการกุศล AVC RUN เพื่อให้คุณครูได้รับทราบและได้ชี้แจงรายละเอียดได้ถูกต้อง ณ ห้องประชุมตึกเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วไลนารถ    หอตระกูล
มิส  กรรณิกา    กิจสมัคร
มิส  วรรณเพ็ญ    มาลี
มิส  บุญตา    สหวงศ์เจริญ
มิส  กฤษณา    ธีระเชาวพัฒน์
มิส  ณัฏฐ์จิรา    ทับทิมศรี
มิส  ฉัตรดาว    สิริสรรคานันต์
มิส  สุภาพร    อักษรพิสุทธิกุล
มิส  อัจฉรา    ทองธารี
มิส  ลัคนาวรรณ    จันทร์เจริญ
มิส  ลัดดา    เฉยยั่งยืน
มิส  อาระยา    อาจนาฝาย
มิส  ปุณิกา    ฐานบัณฑิต
มิส  จุฑามาศ    พัทโท
มาสเตอร์  สิรภพ    รัตนจตุภัทร
มิส  เรืองศิริรัตน์    ลพพันธ์ทอง
มาสเตอร์  ไพรัช    คงกิจมั่น
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว
มิส  เรวดี    วัฒนรุ่ง
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 255 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.1

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน