Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมระดับชั้น ป.5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 

วันที่จันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 มิสรพรรณ อัตตะนันทน์ และม.ชูเกียรติ ศรีพัฒนะพิพัฒน์ ได้ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ มาสอบตรงวัน และเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ในวันสอบ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  เพชรรัตน์    ชมจันทร์
มาสเตอร์  วัฒนา    เอี่ยวเส็ง
มาสเตอร์  ก้องเกียรติ    ขำแจ้ง
มิส  ขนิษฐา    สินธวิชัย
มิส  ภาคิณี    เผือกพูลผล
มิส  บังอร    รุ่งอรุณ
มิส  สุธาทิพ    วงษ์บุญมา
มิส  นฤทัย    พิมพ์แก้ว
มิส  สุธีรา    จตุราวิชานันท์
มิส  ดุษฎี    รู้วิวัฒนพงษ์
มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ศรีพัฒนะพิพัฒน์
มิส  พรพรรณ    อัตตะนันทน์
มาสเตอร์  วิชัย    เสถียรวัชร
มาสเตอร์  จิรโรจน์    จิรธรรมวศิน
มิส  กิ่งเพชร    เล็กพุ่ม
มิส  พรพรรณ    อัตตะนันทน์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 153 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.5

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน