Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บรรยากาศ "กิจกรรมนักบุญหลุยส์" 2019
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 12  กรกฎาคม พ.ศ.2562  วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562  และวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562  งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ พร้อมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  เข้าถึงและเข้าใจ ถึงจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ และได้รับความสนุกสนานกับกิจกรรมฐาน ทั้ง 6 ฐาน ในวันศุกร์ที่ 12   และได้ดูการแสดงละครเกี่ยวกับนักบุญหลุยส์พร้อมตอบคำถามในวันพฤหัสบดีที่ 18   รวมถึงการได้แห่รูปปั้นนักบุญหลุยส์เพื่อเทิดเกียรติของท่านในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 อีกด้วย

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  สุธาทิพ    วงษ์บุญมา
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา
มิส  รัตนา.    คอมแพงจันทร์
 มาสเตอร์ อดิศักดิ์    ศรีวรกุล
มิส  อาทิตยา    ศรีมณฑก
มิส  จุฑามาส    รัตนอุดม
มิส  รัชดาวัลย์    ศรีวรกุล
มิส  ดารณี    ไทยประเสริฐ
มิส  อมรมาลย์    วิพุธานุพงษ์
มิส  บุญฑริก    ศรีไสยา
มิส  ฉัตรดาว    สิริสรรคานันต์
มิส  อัจฉรา    ทองธารี
มิส  สุกัญญา    วิเชียรดิลก
มิส  จุฑามาศ    พัทโท
มิส  ปิยนุช    เจริญยัง
มิส  ชลิดา    สังขรัตน์
มาสเตอร์  ชัชวาลย์    พูลสุข
มิส  นัยน์รัตน์    สันตะนาโท
มิส  รุจิราพร    หงษ์ทอง
มิส  จิตตพร    สุขเกษม
มิส  เพชรรัตน์    ชมจันทร์
มิส  สุทธิรัตน์    เลิศจตุรวิทย์
            กิจกรรมละครเวทีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต    ( อัลบั้ม 5527 วันที่ 18 ก.ค. 2562)
            กิจกรรมคิดยามเช้า สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต    ( อัลบั้ม 5523 วันที่ 12 ก.ค. 2562)
            พิธีสดุดีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต    ( อัลบั้ม 5531 วันที่ 19 ก.ค. 2562)
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 61 ครั้ง จาก งานอภิบาล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน