Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    อบรมนักเรียนระดับชั้นป.6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 

อบรมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  


 วันพฤหัสบดีที่  25  กรกฎาคม   2562  เวลา 8.00-8.30 น. ใต้ตึกพระนางฯ

ม.ชาญชัย ผ่านเสนา    ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าระดับชั้นป.6 อบรมนักเรียนในระดับชั้น ป.6

ในหัวข้อเรื่อง

1.ระเบียบวินัย

2.การดูแลและรักษาสุขภาพของตนเองในช่วงหน้าฝน

3.ครอบครัวอัสสัมชัญ พี่ดูแลน้อง 

4.เรื่องอื่นๆ

****************************

วันพฤหัสบดีที่  25  กรกฎาคม   2562  เวลา 8.00-8.30 น. 

ห้อง ป.6/5   มีประชุมครูในระดับ  โดยหัวหน้าระดับชั้น ป.6

มิสธณิกานต์  กิตติเจริญพจน์   ในหัวข้อ.-

1.การซ้อมหนีไฟ

2.งาน Open House  ของนักเรียนระดับชั้น ป.6

3.เรื่องอื่น ๆ

************************

 ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  กาญจนา    ศรีสังวาลย์
มิส  สุทธิรัตน์    เลิศจตุรวิทย์
มิส  สุภาวดี    คำฝึกฝน
มิส  ปิยะรัตน์    จันทรชัยสกุล
มิส  ดารณี    ไทยประเสริฐ
มิส  ศิริรัตน์    เดชอัศวกุล
มิส  สุกัญญา    วิเชียรดิลก
มิส  วิไลลักษณ์    ขาวพรหม
มาสเตอร์  กำพล    ศรีขจรจิต
มาสเตอร์  สมเจตน์    สุขศาลา
มิส  รุจี    ขาวพรหม
มิส  วันดี    จูเปี่ยม
มิส  ธณิกานต์    กิตติเจริญพจน์
มิส  ประภัสสร    บางอ้น
มิส  วีรวรรณ    แกสมาน
มิส  สุมลรัตน์    เต๋งมณีวิวัฒน์
มิส  ศุภกร    พันละภา
มาสเตอร์  รุจ    คเนจร ณ อยุธยา
 วิมล    กาญจนอารีรัตน์
มิส  ศิริรัตน์    เดชอัศวกุล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 58 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.6

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน