Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.50 - 15.40 น. ฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม เพื่อชี้แจงการดำเนินงานต่าง ๆ ให้คณะกรรมการได้รับทราบและนำไปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ โดยมีมิสขนิษฐา มากรักษา หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เป็นประธานการประชุม และมีภราดาภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์ ที่ปรึกษาฝ่าย เข้ารับฟังการประชุมในครั้งนี้ ประชุม ณ ห้องการเงิน ตึกอัสสัมชัญ 2000

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ขนิษฐา    มากรักษา
มาสเตอร์  เฉลิมพล    เวทยานนท์
มิส  เยาวรัตน์    สุวรรณรัตน์
มิส  อมรศรี    คเนจร ณ อยุธยา
มิส  อำไพพร    สุวรรณกาญจน์
มิส  จุฑาภรณ์    เกิดอุดมทรัพย์
มิส  ดวงเนตร    เวทยานนท์
มิส  ชุติมา    เจริญยัง
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว
มิส  อัญชลี    พุกจีน
มาสเตอร์  ชาญสิทธิ์    วงศ์เสงี่ยม
มิส  บุญฑริก    ศรีไสยา
มิส  ทิพาวดี    คลี่ขจาย
มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
มาสเตอร์  สิทธิวัจน์    นิ่มกาญจนา
มิส  ดวงเนตร    เวทยานนท์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 63 ครั้ง จาก งานทะเบียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน