Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บรรยากาศการประชุมคุณครูคำสอน ครั้งที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562)
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 – 09.20 น. งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ   ได้ประชุมคุณครูคำสอน  โดยมี ม.แสงประทีป วงษ์บุญมา  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  ณ ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ ตึกอัสสัมชัญ 2000   ซึ่งมีหัวข้อในการประชุมดังนี้

1. กิจกรรมการแห่แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในวันที่ 9 สิงหาคม

          - การอ่านเสียงตามสาย เป็นเวลา 3 วัน โดยเริ่มวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562

          - การให้คุณครูผู้หญิงแบกบุษบก โดยมีชุดให้กับผู้แบกด้วย

          - การให้เด็กๆ  โปรยดอกไม้ และมีชุดให้เด็กๆ สวมใส่

2. การแสวงบุญของคุณครูคำสอนและคุณครูคาทอลิก ในวันที่ 10- 15 เมษายน พ.ศ.2563

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  สุธาทิพ    วงษ์บุญมา
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา
มิส  รัตนา.    คอมแพงจันทร์
 มาสเตอร์ อดิศักดิ์    ศรีวรกุล
มิส  อาทิตยา    ศรีมณฑก
มิส  จุฑามาส    รัตนอุดม
มิส  รัชดาวัลย์    ศรีวรกุล
มิส  ดารณี    ไทยประเสริฐ
มิส  อมรมาลย์    วิพุธานุพงษ์
มิส  บุญฑริก    ศรีไสยา
มิส  ฉัตรดาว    สิริสรรคานันต์
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 45 ครั้ง จาก งานอภิบาล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน