Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บรรยากาศ "การประชุมคุณครูระดับชั้น ป.3 ครั้งที่ 9"
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562  เวลา 08.20 -09.00 น.  งานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียนได้มอบหมายให้  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้อง ป.3/5 โดยมิสธิติยา ใจชื่น หัวหน้าระดับชั้นประถมปีที่ 3 ชี้แจงเกี่ยวกับงานและข่าวสาร นโยบายของผู้บริหารและฝ่ายต่าง ๆ ความรับผิดชอบในหน้าต่าง ๆ  และการเตรียมความพร้อมสำหรับการไปทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.3 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2562  นี้

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ธิติยา    ใจชื่น
มิส  รวินันท์    ฤทัยปิติเสรีวงศ์
มิส  ชนัญญา    รัตนนิตย์
มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว
มิส  ปนัดดา    เศรษฐกุลวรา
มาสเตอร์  วงศกร    ธีรภัทรวรกุล
มาสเตอร์  ชัชวาลย์    พูลสุข
มิส  วารุณี    ดำรงค์ชัยธนา
มิส  นันท์นิชา    นิธิวงศ์กุลภัทร
มิส  นัยน์รัตน์    สันตะนาโท
มิส  อรอนงค์    วิริยะไกรกุล
มิส  ปุณณภา    แสนเขื่อน
มิส  ธนิดา    รักศิลป์
มาสเตอร์  เทพพิทักษ์    ล่ำฮวด
มิส  ศศิพิมพ์    นิตโย
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มิส  อรทัย    น้อยญาโณ
มิส  อัญชลี    วงศ์ชัยสุริยะ
มิส  อภิฤดี    ใจประเสริฐ
มาสเตอร์  นที    ครองยุติ
มาสเตอร์  สมบัติ    บางอ้น
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 75 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.3

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน