Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บรรยากาศ "การอบรมนักเรียนระดับชั้น ป.3 ครั้งที่ 7"
 

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 08.10 -09.00 น.  งานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียนได้มอบหมายให้  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อบรมนักเรียน  ซึ่งเป็นครั้งที่  7   ณ บริเวณใต้ตึกอัสสัมชัญ 2000  โดย มิสอภิฤดี  ใจประเสริฐ  คุณครูระดับชั้นประถมปีที่ 3 โดยได้อบรมเกี่ยวกับการมีวินัย และตรงต่อเวลา  พร้อมกันนี้ได้เรียนเชิญภราดา ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ
1. ความรับผิดชอบในการดูแลตัวเองไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยใน. ช่วงพักให้เรียบร้อย ถ้ามีความจำเป็นในการเข้าห้องน้ำให้ขออนุญาตคุณครูประจำวิชาไปได้ อย่าทนปวดจะเป็นอันตรายได้
2. เวลาเล่นอย่าเล่นรุนแรงเกินไป เพราะจะทำให้บาดเจ็บได้
 

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ธิติยา    ใจชื่น
มิส  รวินันท์    ฤทัยปิติเสรีวงศ์
มิส  ชนัญญา    รัตนนิตย์
มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว
มิส  ปนัดดา    เศรษฐกุลวรา
มาสเตอร์  วงศกร    ธีรภัทรวรกุล
มาสเตอร์  ชัชวาลย์    พูลสุข
มิส  วารุณี    ดำรงค์ชัยธนา
มิส  นันท์นิชา    นิธิวงศ์กุลภัทร
มิส  นัยน์รัตน์    สันตะนาโท
มิส  อรอนงค์    วิริยะไกรกุล
มิส  ปุณณภา    แสนเขื่อน
มิส  ธนิดา    รักศิลป์
มาสเตอร์  เทพพิทักษ์    ล่ำฮวด
มิส  ศศิพิมพ์    นิตโย
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มิส  อรทัย    น้อยญาโณ
มิส  อัญชลี    วงศ์ชัยสุริยะ
มิส  อภิฤดี    ใจประเสริฐ
มาสเตอร์  นที    ครองยุติ
มาสเตอร์  สมบัติ    บางอ้น
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 63 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.3

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน