Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
 

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลาหลังเคารพธงชาติ งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ 66 พรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  รุจ    คเนจร ณ อยุธยา
มาสเตอร์  บัญชา    บุญเจริญ
มาสเตอร์  พรศักดิ์    ขาวพรหม
 ดำรงศักดิ์    วิเชียรดิลก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
มาสเตอร์  มีศักดิ์    พิมพ์แก้ว
มาสเตอร์  นนทวุฒิ    กิตติวโยธิน
มิส  สุธีรา    จตุราวิชานันท์
มาสเตอร์  กำพล    ศรีขจรจิต
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว
มิส  มิส ลัดดา    เฉยยั่งยืน
มิส  สุภาวดี    คำฝึกฝน
มิส  กฤษณา    ธีระเชาวพัฒน์
มิส  วราภรณ์    ทับทิม
มิส  ธิติยา    ใจชื่น
มาสเตอร์  วัฒนา    เอี่ยวเส็ง
มิส  มิส ธณิกานต์    กิตติเจริญพจน์
มาสเตอร์  ชาญสิทธิ์    วงศ์เสงี่ยม
มาสเตอร์  ชัชวาลย์    พูลสุข
มาสเตอร์  ม.สมเจตน์    สุขศาลา
มิส  ณัฏฐ์จิรา    ทับทิมศรี
มาสเตอร์  ชยกรณัฏฐ์    ทับทิมศรี
มิส  ภิญญลักษณ์    ปฐมศิริวรารัฐ
มิส  ปิยะรัตน์    จันทรชัยสกุล
มาสเตอร์  วงศกร    ธีรภัทรวรกุล
มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว
มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
มิส  ณิชนันทน์    นาคสวสดิ์
            พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร    ( อัลบั้ม 5542 วันที่ 26 ก.ค. 2562)
มิส  ณิชนันทน์    นาคสวสดิ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 285 ครั้ง จาก งานกิจกรรม

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน