Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ต้อนรับพี่ๆ จากอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมแก้บาป ณ วัดน้อย ของโรงเรียน
 

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  งานอภิบาล  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  จัดให้นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้น (ป.4 – 6)  แก้บาปและฝึกซ้อมร้องเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมในมิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  นี้ ซึ่งในครั้งนี้ พี่ๆ  จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ที่ย้ายมาเรียนชั่วคราวที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้มาขอร่วมแก้บาปจำนวน 20 คน ในครั้งนี้ด้วย  ณ วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด)  ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา ในเวลา 07.50 – 08.40 น.

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  สุธาทิพ    วงษ์บุญมา
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา
มิส  รัตนา.    คอมแพงจันทร์
 มาสเตอร์ อดิศักดิ์    ศรีวรกุล
มิส  อาทิตยา    ศรีมณฑก
มิส  จุฑามาส    รัตนอุดม
มิส  รัชดาวัลย์    ศรีวรกุล
มิส  ดารณี    ไทยประเสริฐ
มิส  อมรมาลย์    วิพุธานุพงษ์
มิส  บุญฑริก    ศรีไสยา
มิส  ฉัตรดาว    สิริสรรคานันต์
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 75 ครั้ง จาก งานอภิบาล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน