Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บรรยากาศ "การประชุมคุณครูระดับชั้น ป.3 ครั้งที่ 10"
 

วันพฤหัสที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.05 -08.30 น. งานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ได้จัดประชุมคุณครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 10 ณ ห้อง ป.3/5 โดยมิสธิติยา ใจชื่น หัวหน้าระดับชั้นประถมปีที่ 3 ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษา,กิจกรรมลูกเสือ,ข้อมูลปัจจุบันขององค์กรและหน้าที่พิเศษต่าง ๆ ของบุคลากรในระดับชั้น

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ธิติยา    ใจชื่น
มิส  รวินันท์    ฤทัยปิติเสรีวงศ์
มิส  ชนัญญา    รัตนนิตย์
มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว
มิส  ปนัดดา    เศรษฐกุลวรา
มาสเตอร์  วงศกร    ธีรภัทรวรกุล
มาสเตอร์  ชัชวาลย์    พูลสุข
มิส  วารุณี    ดำรงค์ชัยธนา
มิส  นันท์นิชา    นิธิวงศ์กุลภัทร
มิส  นัยน์รัตน์    สันตะนาโท
มิส  อรอนงค์    วิริยะไกรกุล
มิส  ปุณณภา    แสนเขื่อน
มิส  ธนิดา    รักศิลป์
มาสเตอร์  เทพพิทักษ์    ล่ำฮวด
มิส  ศศิพิมพ์    นิตโย
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มิส  อรทัย    น้อยญาโณ
มิส  อัญชลี    วงศ์ชัยสุริยะ
มิส  อภิฤดี    ใจประเสริฐ
มาสเตอร์  นที    ครองยุติ
มาสเตอร์  สมบัติ    บางอ้น
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 96 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.3

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน