Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บรรยากาศ "ศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม 2562"
 

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562   งานอภิบาล  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  จัดให้มีมิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน  สิงหาคม   สำหรับผู้บริหาร  คุณครู   นักเรียน ผู้ปกครอง     ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำพระวาจาของพระเป็นเจ้า ผ่านทางพระวรสาร ไปใช้และปฎิบัติตามในชีวิตประจำวันของแต่ละคนอย่างดี โดยมีบาทหลวงสเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย จิตตาภิบาลของโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธี  ในเวลา  07.50 – 08.30 น.  ณ วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด)  ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา   

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  สุธาทิพ    วงษ์บุญมา
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา
มิส  รัตนา.    คอมแพงจันทร์
 มาสเตอร์ อดิศักดิ์    ศรีวรกุล
มิส  อาทิตยา    ศรีมณฑก
มิส  จุฑามาส    รัตนอุดม
มิส  รัชดาวัลย์    ศรีวรกุล
มิส  ดารณี    ไทยประเสริฐ
มิส  อมรมาลย์    วิพุธานุพงษ์
มิส  บุญฑริก    ศรีไสยา
มิส  ฉัตรดาว    สิริสรรคานันต์
มิส  รุจิราพร    หงษ์ทอง
มิส  กรรณิกา    กิจสมัคร
มิส  อมรศรี    คเนจร ณ อยุธยา
มิส  ศศิพิมพ์    นิตโย
มิส  วราภรณ์    กิจสวัสดิ์
มิส  อังสนา    บัณฑิตเอกตระกูล
มิส  วารุณี    ดำรงค์ชัยธนา
            มิสซาศุกร์ต้นเดือน สิงหาคม 2562    ( อัลบั้ม 5559 วันที่ 4 ส.ค. 2562)
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 74 ครั้ง จาก งานอภิบาล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน