Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    อบรมนักเรียน ป.1 เดือนกรกฎาคม 2562
 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการได้มาให้ความรู้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน เพื่อให้นักเรียนได้นำไปปฏิบัติตนเองได้ถูกต้องและเหมาะสม จากนั้นมิสวไลนารถ หอตระกูล ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวไปทัศนศึกษา ณ ห้องประชุมตึกเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วไลนารถ    หอตระกูล
มิส  กรรณิกา    กิจสมัคร
มิส  วรรณเพ็ญ    มาลี
มิส  บุญตา    สหวงศ์เจริญ
มิส  กฤษณา    ธีระเชาวพัฒน์
มิส  ณัฏฐ์จิรา    ทับทิมศรี
มิส  ฉัตรดาว    สิริสรรคานันต์
มิส  สุภาพร    อักษรพิสุทธิกุล
มิส  อัจฉรา    ทองธารี
มิส  ลัคนาวรรณ    จันทร์เจริญ
มิส  ลัดดา    เฉยยั่งยืน
มิส  อาระยา    อาจนาฝาย
มิส  ปุณิกา    ฐานบัณฑิต
มิส  จุฑามาศ    พัทโท
มาสเตอร์  สิรภพ    รัตนจตุภัทร
มิส  เรืองศิริรัตน์    ลพพันธ์ทอง
มาสเตอร์  ไพรัช    คงกิจมั่น
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว
มิส  เรวดี    วัฒนรุ่ง
            นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เล่านิทานภาษาอังกฤษให้นักเรียน ป.1 ฟัง    ( อัลบั้ม 5561 วันที่ 5 ส.ค. 2562)
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 110 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.1

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน