Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เล่านิทานภาษาอังกฤษให้นักเรียน ป.1 ฟัง
 

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ชั่วโมงชมรมนักเรียนชั้น ป.1 ได้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ที่กำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมาฝึกปฏิบัติกิจกรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (การเล่านิทานสำหรับเด็ก) ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคปกติได้ฟัง และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใต้ตึกเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วไลนารถ    หอตระกูล
มิส  กรรณิกา    กิจสมัคร
มิส  วรรณเพ็ญ    มาลี
มิส  บุญตา    สหวงศ์เจริญ
มิส  กฤษณา    ธีระเชาวพัฒน์
มิส  ณัฏฐ์จิรา    ทับทิมศรี
มิส  ฉัตรดาว    สิริสรรคานันต์
มิส  สุภาพร    อักษรพิสุทธิกุล
มิส  อัจฉรา    ทองธารี
มิส  ลัคนาวรรณ    จันทร์เจริญ
มิส  ลัดดา    เฉยยั่งยืน
มิส  อาระยา    อาจนาฝาย
มิส  ปุณิกา    ฐานบัณฑิต
มิส  จุฑามาศ    พัทโท
มาสเตอร์  สิรภพ    รัตนจตุภัทร
มิส  เรืองศิริรัตน์    ลพพันธ์ทอง
มาสเตอร์  ไพรัช    คงกิจมั่น
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว
มิส  เรวดี    วัฒนรุ่ง
            นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เล่านิทานภาษาอังกฤษให้นักเรียน ป.1 ฟัง    ( อัลบั้ม 5561 วันที่ 5 ส.ค. 2562)
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 94 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.1

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน