Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    อบรมครูในชั่วโมง Traning
 

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562  เวลา 12.55-13.50 น.  ณ ห้อง STEM 1

ในชั่วโมง Traning   งานการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และ STEM  

อาจารย์ ดร.สิริวัฒน์ พงศ์แทพย์พินิจ ได้มาให้คำแนะนำปรึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชา STEM

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มิส  วารุณี    ดำรงค์ชัยธนา
มิส  ผกา    ตรงการดี
มาสเตอร์  สุชาติ    ลลิตวิภาส
มาสเตอร์  เทพพิทักษ์    ล่ำฮวด
มาสเตอร์  วัฒนา    เอี่ยวเส็ง
มิส  พรพรรณ    อัตตะนันทน์
มิส  ดารณี    ไทยประเสริฐ
มิส  ศิริรัตน์    เดชอัศวกุล
มิส  ศิริรัตน์    เดชอัศวกุล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 72 ครั้ง จาก งานกลุ่มสาระฯ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน