Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ปฏิบัติธรรมครูพุทธ
  ปฏิบัติธรรมครูพุทธ ที่ วักบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2019-09-08 - 2019-09-08• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
     
มิส  ดวงเนตร    เวทยานนท์
มิส  ทิพาวดี    คลี่ขจาย
มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
มาสเตอร์  เฉลิมพล    เวทยานนท์
มิส  เยาวรัตน์    สุวรรณรัตน์
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว
มิส  อัญชลี    พุกจีน
มิส  อำไพพร    สุวรรณกาญจน์
มาสเตอร์  สิทธิวัจน์    นิ่มกาญจนา
มาสเตอร์  นนทวุฒิ    กิตติวโยธิน
มิส  รองเรือง    อินไสย
มิส  สุดาพร    อุมาภิรมย์
มิส  พนัสนันท์    แจ่มมี
มิส  เรวดี    วัฒนรุ่ง
มาสเตอร์  ชาตรี    วงศ์พันธุ์
มาสเตอร์  ดำรงศักดิ์    วิเชียรดิลก
มิส  วัชรินทร์    รัตตะมณี
มิส  รักชนก    วิจิตรลัญจกร
มิส  สุภานันท์    ปาเทพ
มาสเตอร์  วิภาคย์    ทวีศักดิ์พจน์
มาสเตอร์  ภูชงค์    ตั้งเจริญ
มิส  ณิชนันทน์    นาคสวสดิ์
มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว
มิส  อภัสนันท์    จิระโชตินทีกานต์
มิส  จิราวรรณ    เกิดผล
มาสเตอร์  ดำรงค์    คงสวัสดิ์
มิส  ธนัตพร    อุ่นอำไพ
มิส  รุจนา    บุญปักษ์
มิส  อินทร์ละออง    เจริญผล
มิส  เบญจมาศ    มวลทอง
มิส  ปัทมา    พรมขำ
มิส  ชุลีพร    ดัดงาม
มิส  มิสฌลญัญ    ธราพร
มิส  นิศารัตน์    คงสวัสดิ์
มิส  กาญจนา    ครุฑทอง
มิส  ชนัญญา    รัตนนิตย์
มิส  ขนิษฐา    สุคตะ
มิส  สมบัติ    กุลบุญเรืองรัตน์
มิส  ปราง    ขำแจ้ง
มิส  ไพจิต    ขจรศรี
มาสเตอร์  ชลิตพงศ์    ภูบัวดวง
มิส  อาระยา    อาจนาฝาย
มิส  บุญตา    สหวงศ์เจริญ
มิส  กฤษณา    ธีระเชาวพัฒน์
มิส  วไลนารถ    หอตระกูล
มิส  ลัดดา    เฉยยั่งยืน
มิส  ปุณิกา    ฐานบัณฑิต
มาสเตอร์  ไพรัช    คงกิจมั่น
มิส  เรืองศิริรัตน์    ลพพันธ์ทอง
มิส  จุฑามาศ    พัทโท
มาสเตอร์  สิรภพ    รัตนจตุภัทร
มิส  อัจฉรา    ทองธารี
มิส  วราภรณ์    ทับทิม
มิส  สุนิสา    รักเผ่าพงศ์
มาสเตอร์  สุชาติ    วิบูลศิลป์โสภณ
มิส  นิสารัตน์    ตรีโรจน์อนันต์
มิส  ปิยนุช    เจริญยัง
มิส  วชิรา    วงศ์พันธุ์
มิส  สุกัญญา    ศุขวิทย์
มิส  ดุสิตา    จงจอหอ
มิส  นิภา    ผินกลับ
มาสเตอร์  ทิวา    มานิตขจรกิจ
มิส  ปวรรณา    อดิศรวัฒนารมณ์
มิส  ภิญญลักษณ์    ปฐมศิริวรารัฐ
มาสเตอร์  สุขสันต์    จันทร์ทน
มิส  ธิติยา    ใจชื่น
มาสเตอร์  เทพพิทักษ์    ล่ำฮวด
มิส  อัญชลี    วงศ์ชัยสุริยะ
มิส  อรทัย    น้อยญาโณ
มิส  รวินันท์    ฤทัยปิติเสรีวงศ์
 ธนาคม    ไอทา
มิส  ปุณณภา    แสนเขื่อน
มาสเตอร์  สมบัติ    บางอ้น
มิส  บุปผา    ประสงค์สุข
มิส  ผกา    ตรงการดี
มิส  พัชรินทร์    นุสพรรณ์
มาสเตอร์  มีศักดิ์    พิมพ์แก้ว
มาสเตอร์  นริศร    วงศ์ปัตษา
 กันต์กวี    คุมมินทร์
มิส  ณัทปภาอร    มหานิล
มาสเตอร์  สุชาติ    ลลิตวิภาส
มิส  ณฐิกา    สุพรรณบัฏ
มิส  มิสเพชรัชดา    รอดคุ้ม
มิส  ปนัดดา    เศรษฐกุลวรา
มิส  อรพรรณ    นรมาศ
มิส  ภาคิณี    เผือกพูลผล
มิส  บังอร    รุ่งอรุณ
มาสเตอร์  วัฒนา    เอี่ยวเส็ง
มิส  ขนิษฐา    สินธวิชัย
มาสเตอร์  ก้องเกียรติ    ขำแจ้ง
มิส  จรรยา    พลเสน
มิส  สุธีรา    จตุราวิชานันท์
มิส  ดุษฎี    รู้วิวัฒนพงษ์
มาสเตอร์  จิรโรจน์    จิรธรรมวศิน
มาสเตอร์  วิชัย    เสถียรวัชร
มาสเตอร์  อรรคพันธ์    อันศรีเมือง
 นิยุตา    โคโมโตะ
มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ศรีพัฒนะพิพัฒน์
มิส  กาญจนา    ศรีสังวาลย์
มิส  ประภัสสร    บางอ้น
มาสเตอร์  สมเจตน์    สุขศาลา
มิส  สุทธิรัตน์    เลิศจตุรวิทย์
มิส  สุกัญญา    วิเชียรดิลก
มาสเตอร์  ชาญชัย    ผ่านเสนา
มิส  สุมลรัตน์    เต๋งมณีวิวัฒน์
มิส  ศุภกร    พันละภา
มิส  ศิริรัตน์    เดชอัศวกุล
มาสเตอร์  กำพล    ศรีขจรจิต
มิส  วิไลลักษณ์    ขาวพรหม
มิส  รุจี    ขาวพรหม
มาสเตอร์  พรศักดิ์    ขาวพรหม
มิส  สุภานันท์    ปาเทพ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 183 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน