Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    อบรมนักเรียนระดับชั้นป.6
 

วันพฤหัสบดีที่  12  กันยายน 2562  เวลา 8.00-8.30 น.

ใต้ตึกพระนางฯ   ระดับชั้นป.6  ได้มอบหมายให้  มิสกาญจนา ศรีสังวาล

และ ม.กำพล  ศรีขจรจิต   อบรมนักเรียนในหัวข้อเรื่อง

1.การเตรียมตัวไปเข้าค่ายลูกเสือ  การจัดกระเป๋า  ฯลฯ

2.การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ  การอ่านหนังสือ การติดตามคะแนนเก็บแต่ละวิชา

3.ความมีน้ำใจ การเป็นสุภาพบุรุษ

 4.เรื่องอื่น ๆ

*****************************

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  กาญจนา    ศรีสังวาลย์
มิส  สุทธิรัตน์    เลิศจตุรวิทย์
มิส  สุภาวดี    คำฝึกฝน
มิส  ปิยะรัตน์    จันทรชัยสกุล
มิส  ดารณี    ไทยประเสริฐ
มิส  ศิริรัตน์    เดชอัศวกุล
มิส  สุกัญญา    วิเชียรดิลก
มิส  วิไลลักษณ์    ขาวพรหม
มาสเตอร์  กำพล    ศรีขจรจิต
มาสเตอร์  สมเจตน์    สุขศาลา
มิส  รุจี    ขาวพรหม
มิส  วันดี    จูเปี่ยม
มิส  ธณิกานต์    กิตติเจริญพจน์
มิส  ประภัสสร    บางอ้น
มิส  วีรวรรณ    แกสมาน
มิส  สุมลรัตน์    เต๋งมณีวิวัฒน์
มิส  ศุภกร    พันละภา
มิส  ศิริรัตน์    เดชอัศวกุล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 122 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.6

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน