Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 7 / 62
 

ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 7 / 62  วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน  2562 เวลา 8.00-8.30 น. ณ ห้อง 2/1 ชั้น 3 ตึกเซนต์หลุยส์ อบรมโดยหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มิสวราภรณ์  ทับทิม เรื่องที่แจ้งให้ทราบมีดังนี้

1. การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 62  

    ป. 1,3,5 สอบวันที่ 24 และ 26 กันยายน 2562

    ป. 2,4,6 สอบวันที่ 23 และ 25 กันยายน 2562

2. วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน มีพระมาเทศน์ให้นักเรียนฟังก่อนสอบ

3. การคีย์คะแนน ปิดระบบวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 24.00 น. 

4. คุณครูประจำชั้นลงพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในแฟ้มและบันทึกลงคอมด้วย

5. การพูดหน้าเสาธงในภาคเรียนที่ 2 ขอตัวแทนครู 2 ท่าน

6. การมอบเหรียญรางวัลให้ในระดับมอบกันเอง

7. ม.กำพลขอนัดประชุมครูที่ไปช่วยค่ายในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมหลุยส์

8. ในภาคเรียนที่ 2  โรงเรียนจะจัดกองทุนผ้าป่าจำนวน 78 ต้น ต้นละ 9,999 บาท จะมีจดหมายเวียนแจ้งผู้ปกครอง

9. วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 งานเลี้ยงสังสรรค์ครู

   ปิดการประชุม 

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0068 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นิสารัตน์    ตรีโรจน์อนันต์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0073 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ปิยนุช    เจริญยัง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0076 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการฝ่ายพุทธ   Array
มิส  วชิรา    วงศ์พันธุ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0100 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  รวินันท์    ฤทัยปิติเสรีวงศ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0103 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ทิวา    มานิตขจรกิจ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0113 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ชลิดา    สังขรัตน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0126 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  สุกัญญา    ศุขวิทย์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0153 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เพ็ญพิมล    ธีระเชาวพัฒน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0403 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สาทิตย์    ถาวรสาลี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0539 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  ภิญญลักษณ์    ปฐมศิริวรารัฐ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0070 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  รัตนา    คอมแพงจันทร์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0190 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เบญจมาศ    มวลทอง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0398 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  รัชดาวัลย์    ศรีวรกุล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0059 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สุชาติ    วิบูลศิลป์โสภณ
มิส  นิภา    ผินกลับ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 144 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.2

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน