Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    อบรมลูกเสือ ระดับชั้น ป.6
 

วันพุธที่ 18  กันยายน  2562  เวลา 08.00-08.30 น.

ณ ใต้ตึก AC2000   งานระดับชั้น ป.6   ได้มอบหมายให้

ม.กำพล  ศรีขจรจิต  อบรมแนะนำทำความเข้าใจ นักเรียนในระดับชั้น ป.6

ในเรื่อง  "การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ"  ในวันที่ 27 - 29 กันยายน 2562

มีหัวข้ออบรมชี้แจง  ดังนี้

1. การเตรียมตัวไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

2. การจัดกระเป๋าสัมภาระต่างๆ  เช่น ของใช้ส่วนตัว  เสื้อผ้า อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมไป

3. อุปกรณ์สิ่งของต้องห้ามนำไปค่ายลูกเสือ

4. การแสดงรอบกองไฟ

5. เรื่องอื่น ๆ

*******************************************************************

 

 ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  กาญจนา    ศรีสังวาลย์
มิส  สุทธิรัตน์    เลิศจตุรวิทย์
มิส  สุภาวดี    คำฝึกฝน
มิส  ปิยะรัตน์    จันทรชัยสกุล
มิส  ดารณี    ไทยประเสริฐ
มิส  ศิริรัตน์    เดชอัศวกุล
มิส  สุกัญญา    วิเชียรดิลก
มิส  วิไลลักษณ์    ขาวพรหม
มาสเตอร์  กำพล    ศรีขจรจิต
มาสเตอร์  สมเจตน์    สุขศาลา
มิส  รุจี    ขาวพรหม
มิส  วันดี    จูเปี่ยม
มิส  ธณิกานต์    กิตติเจริญพจน์
มิส  ประภัสสร    บางอ้น
มิส  วีรวรรณ    แกสมาน
มิส  สุมลรัตน์    เต๋งมณีวิวัฒน์
มิส  ศุภกร    พันละภา
มาสเตอร์  รุจ    คเนจร ณ อยุธยา
มิส  วิมล    กาญจนอารีรัตน์
มิส  ศิริรัตน์    เดชอัศวกุล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 223 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.6

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน