Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 6/2562
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 6/2562 โดยมีมิสขนิษฐา มากรักษา เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจง และติดตามการปฏิบัติงานในฝ่ายตลอดเดือน กันยายน  ในการประชุมครั้งนี้มีภราดาภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์ ผู้จัดการและที่ปรึกษาฝ่าย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ประชุมเวลา 14.50 - 15.40 น. ณ ห้องการเงิน ตึกอัสสัมชัญ 2000 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ขนิษฐา    มากรักษา
มาสเตอร์  เฉลิมพล    เวทยานนท์
มิส  เยาวรัตน์    สุวรรณรัตน์
มิส  อมรศรี    คเนจร ณ อยุธยา
มิส  อำไพพร    สุวรรณกาญจน์
มิส  จุฑาภรณ์    เกิดอุดมทรัพย์
มิส  ดวงเนตร    เวทยานนท์
มิส  ชุติมา    เจริญยัง
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว
มิส  อัญชลี    พุกจีน
มาสเตอร์  ชาญสิทธิ์    วงศ์เสงี่ยม
มิส  บุญฑริก    ศรีไสยา
มิส  ทิพาวดี    คลี่ขจาย
มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
มาสเตอร์  สิทธิวัจน์    นิ่มกาญจนา
มิส  ดวงเนตร    เวทยานนท์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 81 ครั้ง จาก งานทะเบียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน