Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กิจกรรม อ่านคำประพันธ์ฝ่าฟันคำพยางค์
  
  • กิจกรรม อ่านคำประพันธ์ฝ่าฟันคำพยางค์

  • มาสเตอร์  จิรโรจน์    จิรธรรมวศิน ผู้แจ้งข่าว
    จำนวนผู้อ่าน 144 ครั้ง จาก กลุ่มสาระฯภาษาไทย

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน