Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมครู ป.1 ประจำเดือนกันยายน 2562
 

วันที่ 18 กันยายน 2562 มิสกฤษณา ธีระเชาวพัฒน์ หัวหน้าระดับชั้นประถม 1 ได้ให้การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการสอบของนักเรียน การตรวจข้อสอบ งานเลี้ยงปิดภาคเรียน การสอบของนักเรียน การเข้าค่ายลูกเสือ การทำงานวันท้ายของเทอม 1 การสอนเสริมเดือนตุลาคม และการคุมแถวนักเรียนในวันสอบ เพื่อให้คุณครูได้นำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ณ ห้องประชุมตึกเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วไลนารถ    หอตระกูล
มิส  กรรณิกา    กิจสมัคร
มิส  วรรณเพ็ญ    มาลี
มิส  บุญตา    สหวงศ์เจริญ
มิส  กฤษณา    ธีระเชาวพัฒน์
มิส  ณัฏฐ์จิรา    ทับทิมศรี
มิส  ฉัตรดาว    สิริสรรคานันต์
มิส  สุภาพร    อักษรพิสุทธิกุล
มิส  อัจฉรา    ทองธารี
มิส  ลัคนาวรรณ    จันทร์เจริญ
มิส  ลัดดา    เฉยยั่งยืน
มิส  อาระยา    อาจนาฝาย
มิส  ปุณิกา    ฐานบัณฑิต
มิส  จุฑามาศ    พัทโท
มาสเตอร์  สิรภพ    รัตนจตุภัทร
มิส  เรืองศิริรัตน์    ลพพันธ์ทอง
มาสเตอร์  ไพรัช    คงกิจมั่น
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว
มิส  เรวดี    วัฒนรุ่ง
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 164 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.1

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน