Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นำเสนอหุ่นยนต์ ROBBO
  นำเสนอหุ่นยนต์ ROBBO ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ห้อง STEM1 ระหว่างวันที่ 2019-09-10 - 2019-09-10• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ศิริรัตน์    เดชอัศวกุล
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มาสเตอร์  เทพพิทักษ์    ล่ำฮวด
มาสเตอร์  สุชาติ    ลลิตวิภาส
มิส  วารุณี    ดำรงค์ชัยธนา
มิส  ผกา    ตรงการดี
มิส  พรพรรณ    อัตตะนันทน์
มิส  ดารณี    ไทยประเสริฐ
มาสเตอร์  วัฒนา    เอี่ยวเส็ง
มิส  สุภานันท์    ปาเทพ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 155 ครั้ง จาก กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน