Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    อบรมนักเรียนชั้น ป.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน
 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมิสลัคณาวรรณ จันทร์เจริญ ได้ให้การอบรมนักเรียนในหัวเรื่อง การเตรียมตัวเข้าค่ายลูกเสือสำรอง เพื่อให้นักเรียนได้นำไปปฏิบัติตนได้ถูกต้องในวันเข้าค่าย ณ ห้องประชุมใต้ตึกเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วไลนารถ    หอตระกูล
มิส  กรรณิกา    กิจสมัคร
มิส  วรรณเพ็ญ    มาลี
มิส  บุญตา    สหวงศ์เจริญ
มิส  กฤษณา    ธีระเชาวพัฒน์
มิส  ณัฏฐ์จิรา    ทับทิมศรี
มิส  ฉัตรดาว    สิริสรรคานันต์
มิส  สุภาพร    อักษรพิสุทธิกุล
มิส  อัจฉรา    ทองธารี
มิส  ลัคนาวรรณ    จันทร์เจริญ
มิส  ลัดดา    เฉยยั่งยืน
มิส  อาระยา    อาจนาฝาย
มิส  ปุณิกา    ฐานบัณฑิต
มิส  จุฑามาศ    พัทโท
มาสเตอร์  สิรภพ    รัตนจตุภัทร
มิส  เรืองศิริรัตน์    ลพพันธ์ทอง
มาสเตอร์  ไพรัช    คงกิจมั่น
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว
มิส  เรวดี    วัฒนรุ่ง
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 91 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.1

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน