Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมคุณครู ระดับชั้น ป.3 เทอม 2
 

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 งานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้มอบหมายให้ มิสธิติยา ใจชื่น หัวหน้าระดับชั้น ป.3  ประชุมคุณครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องเรียน ป.3/5 เวลา 10.30 – 11.15 น. เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าค่ายลูกเสือที่จะมีขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 และรายละเอียดการจัดทำค่ายระดับชั้น  

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ธิติยา    ใจชื่น
มิส  รวินันท์    ฤทัยปิติเสรีวงศ์
มิส  ชนัญญา    รัตนนิตย์
มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว
มิส  ปนัดดา    เศรษฐกุลวรา
มาสเตอร์  วงศกร    ธีรภัทรวรกุล
มาสเตอร์  ชัชวาลย์    พูลสุข
มิส  วารุณี    ดำรงค์ชัยธนา
มิส  นันท์นิชา    นิธิวงศ์กุลภัทร
มิส  นัยน์รัตน์    สันตะนาโท
มิส  อรอนงค์    วิริยะไกรกุล
มิส  ปุณณภา    แสนเขื่อน
มิส  ธนิดา    รักศิลป์
มาสเตอร์  เทพพิทักษ์    ล่ำฮวด
มิส  ศศิพิมพ์    นิตโย
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มิส  อรทัย    น้อยญาโณ
มิส  อัญชลี    วงศ์ชัยสุริยะ
มิส  อภิฤดี    ใจประเสริฐ
มาสเตอร์  นที    ครองยุติ
มาสเตอร์  สมบัติ    บางอ้น
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 118 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.3

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน