Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บรรยากาศพิธีขอบพระคุณ ศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน 2562
 

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   งานอภิบาล  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  จัดให้มีมิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน  พฤศจิกายน   สำหรับผู้บริหาร  คุณครู   นักเรียน ผู้ปกครอง     ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำพระวาจาของพระเป็นเจ้า ผ่านทางพระวรสาร ไปใช้และปฎิบัติตามในชีวิตประจำวันของแต่ละคนอย่างดี โดยมีบาทหลวงสเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย จิตตาภิบาลของโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธี  ในเวลา  07.50 – 08.30 น.  ณ วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด)  ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา   

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  สุธาทิพ    วงษ์บุญมา
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา
มิส  รัตนา    คอมแพงจันทร์
มาสเตอร์  มาสเตอร์ อดิศักดิ์    ศรีวรกุล
มิส  อาทิตยา    ศรีมณฑก
มิส  จุฑามาส    รัตนอุดม
มิส  รัชดาวัลย์    ศรีวรกุล
มิส  ดารณี    ไทยประเสริฐ
มิส  อมรมาลย์    วิพุธานุพงษ์
มิส  บุญฑริก    ศรีไสยา
มิส  ฉัตรดาว    สิริสรรคานันต์
มิส  อมรศรี    คเนจร ณ อยุธยา
มิส  วราภรณ์    กิจสวัสดิ์
มิส  กรรณิกา    กิจสมัคร
มิส  รุจิราพร    หงษ์ทอง
            มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน พฤศจิกายน    ( อัลบั้ม 5672 วันที่ 24 พ.ย. 2562)
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 73 ครั้ง จาก งานอภิบาล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน