Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บรรยากาศการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซีส ของคุณครูและนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
 

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 - 13.00 น. ภราดาทักษบุตร​ ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  คุณครูคำสอน คุณครูคาทอลิก และนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ร่วมเข้าแถวเฝ้ารับการเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน และคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ณ ริมถนนสาทรใต้​ หน้าโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ได้นำนักเรียนคาทอลิกระดับชั้น ป.1-5 (ที่ได้รับการลงทะเบียน)  ร่วมเข้าเฝ้าการเสด็จที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อประทานโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4 โรงพยาบาล ในเวลา 11.15 น.   (ตามกำหนดการ)โดยที่ท่านได้วนรถ Papa Mobile  เข้ามาภายในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาเพื่อทักทายนักเรียน (โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา)  ที่มารวมตัวกันเข้าเฝ้าก่อนที่จะเสด็จตามกำหนดการของวันนี้  จากนั้นคุณครูคาทอลิกได้เดินทางเข้าร่วมมิสซาที่จะมีขึ้นที่สนามศุภชลาศัย และสนามเทพหัสดินต่อ โดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณ ในเวลา 18.30 น.  (ตามกำหนดการ)

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เวลา 12.00 – 19.00 น. งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ได้นำนักเรียนคาทอลิกระดับชั้น ป.6  (ที่ได้รับการลงทะเบียน)  ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก  ในเวลา 17.00 น. (ตามกำหนดการ)

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เวลา 07.30 – 08.30 น.  งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ได้นำนักเรียนคาทอลิกระดับชั้น ป.3  (ที่เตรียมตัวรับศีลมหาสนิทครั้งแรก) เข้าเฝ้าเพื่อส่งเสด็จ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ สถานเอกอัครสมณฑูตวาติกัน

 ขอขอบพระคุณพระที่มอบโอกาสดีๆ  ให้กับคุณครูและเด็กๆ  ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด  ทั้งๆ ที่ในกำหนดการเหล่านี้ ไม่ได้มีกำหนดการอย่างเป็นทางการ แต่พระก็ได้มอบสิ่งดีๆ  ให้กับพวกเรา  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  อาแมน

(ขอบคุณภาพจากคุณครูคำสอน  มิสอมรศรี  มิสเพ็ญพิมล  มิสอังสนา มิสวารุณี ม.อาสา  ผปค (คุณพ่อไชโย คุณพ่อหนุ่ย  คุณแม่ตาล  คุณแม่ภัทร คุณพ่ออ้น)

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  อังสนา    บัณฑิตเอกตระกูล
มิส  เพชรรัตน์    ชมจันทร์
มิส  ธณิกานต์    กิตติเจริญพจน์
มิส  นฤทัย    พิมพ์แก้ว
มิส  บุญฑริก    ศรีไสยา
มิส  ฉัตรดาว    สิริสรรคานันต์
มิส  กรรณิกา    กิจสมัคร
มิส  อมรมาลย์    วิพุธานุพงษ์
มิส  ดารณี    ไทยประเสริฐ
มิส  รัชดาวัลย์    ศรีวรกุล
มิส  จุฑามาส    รัตนอุดม
มิส  อาทิตยา    ศรีมณฑก
มาสเตอร์  มาสเตอร์ อดิศักดิ์    ศรีวรกุล
มิส  รัตนา    คอมแพงจันทร์
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มิส  สุธาทิพ    วงษ์บุญมา
มิส  อมรศรี    คเนจร ณ อยุธยา
มิส  พิชญา    สุขวจีพร
มิส  วราภรณ์    กิจสวัสดิ์
มาสเตอร์  บัญชา    บุญเจริญ
มิส  ศศิพิมพ์    นิตโย
มิส  ชลิดา    สังขรัตน์
มิส  เพ็ญพิมล    ธีระเชาวพัฒน์
มิส  เยาวลักษณ์    ชัยพรพิศุทธิ์
มิส  รุจิราพร    หงษ์ทอง
มาสเตอร์  รุจ    คเนจร ณ อยุธยา
มิส  วรรณเพ็ญ    มาลี
มิส  วารุณี    ดำรงค์ชัยธนา
            ประมวลภาพและเหตุการณ์การต้อนรับการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซีส POPE FRANCIS’ VISIT TO THAILAND 20-23 NOVEMBER 2019 ของคุณครูและนักเรียนคาทอลิกของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม    ( อัลบั้ม 5674 วันที่ 24 พ.ย. 2562)
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 129 ครั้ง จาก งานอภิบาล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน