Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    อบรมนักเรียนระดับชั้นป.6
 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  เวลา 8.00-8.30 น.

ใต้ตึกมาร์ติน   มีอบรมนักเรียนระดับชั้นป.6   

โดย ม.กำพล ศรีขจรจิต

ในหัวข้อ การเตรียมตัวสอบระดับชั้นขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์  2563

****************************

และในวันเวลาเดียวกัน ที่ห้องเรียน ป.6/4   มีประชุมคุณครูในระดับชั้น ป.6 และคุณครู ป.2

ในเรื่องการคุมสอบระดับชั้นชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )

**********************

 ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  กาญจนา    ศรีสังวาลย์
มิส  สุทธิรัตน์    เลิศจตุรวิทย์
มิส  สุภาวดี    คำฝึกฝน
มิส  ปิยะรัตน์    จันทรชัยสกุล
มิส  ดารณี    ไทยประเสริฐ
มิส  ศิริรัตน์    เดชอัศวกุล
มิส  สุกัญญา    วิเชียรดิลก
มิส  วิไลลักษณ์    ขาวพรหม
มาสเตอร์  กำพล    ศรีขจรจิต
มาสเตอร์  สมเจตน์    สุขศาลา
มิส  รุจี    ขาวพรหม
มิส  วันดี    จูเปี่ยม
มิส  ธณิกานต์    กิตติเจริญพจน์
มิส  ประภัสสร    บางอ้น
มิส  วีรวรรณ    แกสมาน
มิส  สุมลรัตน์    เต๋งมณีวิวัฒน์
มิส  ศุภกร    พันละภา
มิส  วิมล    กาญจนอารีรัตน์
มิส  นิสารัตน์    ตรีโรจน์อนันต์
มิส  ปิยนุช    เจริญยัง
มิส  รวินันท์    ฤทัยปิติเสรีวงศ์
มาสเตอร์  ทิวา    มานิตขจรกิจ
มิส  ชลิดา    สังขรัตน์
มิส  สุกัญญา    ศุขวิทย์
มิส  เพ็ญพิมล    ธีระเชาวพัฒน์
มิส  ดุสิตา    จงจอหอ
มิส  สุนิสา    รักเผ่าพงศ์
มาสเตอร์  สุขสันต์    จันทร์ทน
มิส  วราภรณ์    ทับทิม
มิส  นิภา    ผินกลับ
มาสเตอร์  สาทิตย์    ถาวรสาลี
มิส  ภิญญลักษณ์    ปฐมศิริวรารัฐ
มิส  ณฐิกา    สุพรรณบัฏ
มิส  ศิริรัตน์    เดชอัศวกุล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 70 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.6

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน