Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    วัดความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 

เมื่อวันอาทิตยฺ์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกปรถะม ได้ดำเนินการวัดความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน หลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตร English Program  และการเรียน Chinese - English Program ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  เฉลิมพล    เวทยานนท์
มิส  อมรศรี    คเนจร ณ อยุธยา
มิส  อำไพพร    สุวรรณกาญจน์
มิส  ดวงเนตร    เวทยานนท์
มิส  ชุติมา    เจริญยัง
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว
มิส  อัญชลี    พุกจีน
มาสเตอร์  ชาญสิทธิ์    วงศ์เสงี่ยม
มิส  บุญฑริก    ศรีไสยา
มิส  ทิพาวดี    คลี่ขจาย
มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
มาสเตอร์  สิทธิวัจน์    นิ่มกาญจนา
มาสเตอร์  พรศักดิ์    ขาวพรหม
มาสเตอร์  นนทวุฒิ    กิตติวโยธิน
มาสเตอร์  ชาตรี    วงศ์พันธุ์
มิส  เยาวลักษณ์    ชัยพรพิศุทธิ์
มิส  รองเรือง    อินไสย
มิส  พนัสนันท์    แจ่มมี
มิส  วัชรินทร์    รัตตะมณี
มิส  สุภานันท์    ปาเทพ
มาสเตอร์  วิภาคย์    ทวีศักดิ์พจน์
มิส  รักชนก    วิจิตรลัญจกร
มิส  ชนากานต์    ศรีชมภู
มาสเตอร์  ภูชงค์    ตั้งเจริญ
มิส  อมรมาลย์    วิพุธานุพงษ์
มิส  รัตนา    คอมแพงจันทร์
มิส  สมบัติ    กุลบุญเรืองรัตน์
มิส  นิศารัตน์    คงสวัสดิ์
มิส  ปิยะนุช    ยุตยาจาร
มาสเตอร์  ดำรงค์    คงสวัสดิ์
มิส  ไพจิต    ขจรศรี
มิส  รุจนา    บุญปักษ์
มิส  ธนัตพร    อุ่นอำไพ
มิส  ขนิษฐา    สุคตะ
มิส  ปัทมา    พรมขำ
มิส  วราภรณ์    กิจสวัสดิ์
มิส  อินทร์ละออง    เจริญผล
มิส  เบญจมาศ    มวลทอง
มิส  ชุลีพร    ดัดงาม
มิส  วิมล    กาญจนอารีรัตน์
มิส  อาทิตยา    ศรีมณฑก
มิส  อังสนา    บัณฑิตเอกตระกูล
มิส  ชนัญญา    รัตนนิตย์
มิส  กาญจนา    ครุฑทอง
มิส  จุฑามาส    รัตนอุดม
มิส  มิสฌลญัญ    ธราพร
มาสเตอร์  ชลิตพงศ์    ภูบัวดวง
มาสเตอร์  รุจ    คเนจร ณ อยุธยา
มาสเตอร์  บัญชา    บุญเจริญ
มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว
มิส  ณิชนันทน์    นาคสวสดิ์
มาสเตอร์  มาสเตอร์ อดิศักดิ์    ศรีวรกุล
มิส  นัดติกาญจน์    ทองบุญฤทธิ์
มิส  นภาพร    ทิวารักษ์
มิส  วไลนารถ    หอตระกูล
มิส  กรรณิกา    กิจสมัคร
มิส  วรรณเพ็ญ    มาลี
มิส  บุญตา    สหวงศ์เจริญ
มิส  กฤษณา    ธีระเชาวพัฒน์
มิส  ณัฏฐ์จิรา    ทับทิมศรี
มิส  ฉัตรดาว    สิริสรรคานันต์
มิส  สุภาพร    อักษรพิสุทธิกุล
มิส  อัจฉรา    ทองธารี
มิส  ลัคนาวรรณ    จันทร์เจริญ
มิส  ลัดดา    เฉยยั่งยืน
มิส  รัชดาวัลย์    ศรีวรกุล
มิส  อาระยา    อาจนาฝาย
มิส  ปุณิกา    ฐานบัณฑิต
มิส  จุฑามาศ    พัทโท
มิส  สมฤดี    สุลัยมาน
มาสเตอร์  สิรภพ    รัตนจตุภัทร
มาสเตอร์  ไพรัช    คงกิจมั่น
มิส  นิสารัตน์    ตรีโรจน์อนันต์
มิส  วชิรา    วงศ์พันธุ์
มิส  ชลิดา    สังขรัตน์
มิส  เพ็ญพิมล    ธีระเชาวพัฒน์
มิส  ดุสิตา    จงจอหอ
มิส  สุนิสา    รักเผ่าพงศ์
มิส  วราภรณ์    ทับทิม
มิส  นิภา    ผินกลับ
มาสเตอร์  สาทิตย์    ถาวรสาลี
มิส  ภิญญลักษณ์    ปฐมศิริวรารัฐ
มิส  ณฐิกา    สุพรรณบัฏ
มิส  นิยุตา    โคโมโตะ
มาสเตอร์  สุชาติ    วิบูลศิลป์โสภณ
มิส  อัญชลี    วงศ์ชัยสุริยะ
มิส  อรทัย    น้อยญาโณ
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มิส  ศศิพิมพ์    นิตโย
มิส  ธนิดา    รักศิลป์
มาสเตอร์  นที    ครองยุติ
มิส  ปุณณภา    แสนเขื่อน
มิส  อรอนงค์    วิริยะไกรกุล
มิส  นัยน์รัตน์    สันตะนาโท
มิส  วารุณี    ดำรงค์ชัยธนา
มาสเตอร์  ชัชวาลย์    พูลสุข
มาสเตอร์  วงศกร    ธีรภัทรวรกุล
มิส  ปนัดดา    เศรษฐกุลวรา
มิส  จรรยา    พลเสน
มาสเตอร์  นริศร    วงศ์ปัตษา
มาสเตอร์  ชยกรณัฏฐ์    ทับทิมศรี
มิส  พัชรินทร์    นุสพรรณ์
มิส  ผกา    ตรงการดี
มิส  ธิติยา    ใจชื่น
มาสเตอร์  สุชาติ    ลลิตวิภาส
มิส  ณัทปภาอร    มหานิล
มาสเตอร์  ชาญชัย    ผ่านเสนา
มาสเตอร์  มีศักดิ์    พิมพ์แก้ว
มิส  อัณณ์ณิชา    ภาคกายจิรโรจน์
มิส  จิตตพร    สุขเกษม
มิส  อภิฤดี    ใจประเสริฐ
มาสเตอร์  จิรพงศ์    กรอบแก้ว
มิส  อรพรรณ    นรมาศ
มิส  มิสเพชรัชดา    รอดคุ้ม
มิส  สุขวีณา    อุ้ยเพ็ชร
มาสเตอร์  วัฒนา    เอี่ยวเส็ง
มิส  ภาคิณี    เผือกพูลผล
มิส  นฤทัย    พิมพ์แก้ว
มิส  สุดาพร    อุมาภิรมย์
มิส  สุธีรา    จตุราวิชานันท์
มิส  ดุษฎี    รู้วิวัฒนพงษ์
มิส  เกศแก้ว    เพ็งพริ้ง
มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ศรีพัฒนะพิพัฒน์
มิส  พรพรรณ    อัตตะนันทน์
มาสเตอร์  วิชัย    เสถียรวัชร
มาสเตอร์  จิรโรจน์    จิรธรรมวศิน
มิส  กิ่งเพชร    เล็กพุ่ม
มาสเตอร์  อรรคพันธ์    อันศรีเมือง
มิส  ปวรรณา    อดิศรวัฒนารมณ์
มิส  กาญจนา    ศรีสังวาลย์
มิส  สุทธิรัตน์    เลิศจตุรวิทย์
มิส  สุภาวดี    คำฝึกฝน
มิส  ปิยะรัตน์    จันทรชัยสกุล
มิส  ดารณี    ไทยประเสริฐ
มิส  ศิริรัตน์    เดชอัศวกุล
มิส  สุกัญญา    วิเชียรดิลก
มิส  วิไลลักษณ์    ขาวพรหม
มาสเตอร์  กำพล    ศรีขจรจิต
มาสเตอร์  สมเจตน์    สุขศาลา
มิส  รุจี    ขาวพรหม
มาสเตอร์  สมบัติ    บางอ้น
มิส  วันดี    จูเปี่ยม
มิส  ธณิกานต์    กิตติเจริญพจน์
มิส  ประภัสสร    บางอ้น
มิส  วีรวรรณ    แกสมาน
มิส  สุมลรัตน์    เต๋งมณีวิวัฒน์
มิส  ศุภกร    พันละภา
มิส  ดวงเนตร    เวทยานนท์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 36 ครั้ง จาก งานทะเบียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน