Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การเข้าใช้บริการมุมต่างๆในห้องสมุด
 

งานห้องสมุดมีมุมความรู้ มุมภาษาอังกฤษ  และมุมเสริมทักษะการอ่าน สำหรับบริการนักเรียน นักเรียนที่จะข้าใช้บริการจะต้อง

ถอดรองเท้า ดังนั้นจะมีขั้นตอนคือ

1.แจ้งขอถุงรองเท้าจากบรรณารักษ์และติดบัตรที่ถุงรองเท้า

2. นำรองเท้าใส่ถุง และนำติดตัวไปด้วยระหว่างอยู่ในมุมต่างๆ 

3.ลงชื่อ การขอให้บริการ

4.คืนถุงรองเท้าเมื่อต้องการออกจากมุม

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  สมบัติ    กุลบุญเรืองรัตน์
มิส  ขนิษฐา    สุคตะ
      ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 127 ครั้ง จาก งานห้องสมุด

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน