Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    อบรมนักเรียนและประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม
 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 งานระดับชั้น ป. 1 โดย ม.ชูเกียรติ ศรีพัฒนะพิพัฒน์ ได้ให้การอบรมนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ กฎระเบียบวินัยภายในโรงเรียนและการสอบ เพื่อให้นักเรียนได้นำไปปฏิบัติตนได้ถูกต้อง มิสกฤษณา ธีระเชาวพัฒน์ หัวหน้าระดับชั้น ป. 1 ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการสอบของนักเรียน งานวันคริสต์มาส งานวันเด็ก การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 ใหม่ เพื่อให้คุณครูได้ทราบ ณ ห้องประชุมตึกเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วไลนารถ    หอตระกูล
มิส  กรรณิกา    กิจสมัคร
มิส  วรรณเพ็ญ    มาลี
มิส  กฤษณา    ธีระเชาวพัฒน์
มิส  ณัฏฐ์จิรา    ทับทิมศรี
มิส  ฉัตรดาว    สิริสรรคานันต์
มิส  สุภาพร    อักษรพิสุทธิกุล
มิส  อาระยา    อาจนาฝาย
มิส  ปุณิกา    ฐานบัณฑิต
มิส  จุฑามาศ    พัทโท
มิส  เรืองศิริรัตน์    ลพพันธ์ทอง
มิส  มิสเพชรัชดา    รอดคุ้ม
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว
มิส  รุจนา    บุญปักษ์
มิส  อินทร์ละออง    เจริญผล
มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ศรีพัฒนะพิพัฒน์
มิส  นัดติกาญจน์    ทองบุญฤทธิ์
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 165 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.1

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน